Grantový program Fond pre MSP je dostupný aj v roku 2024

05. 02. 2024, Erika Farenzenová

Grantový program Fond pre MSP je dostupný aj v roku 2024

Grantový program Fond pre MSP (Ideas Powered for Business), ktorý je v gescii EUIPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo), môžu malí a strední podnikatelia podnikajúci na území EÚ využiť na služby súvisiace s ochranou duševného vlastníctva.

 

V roku 2024 môžu podnikatelia žiadať o granty prostredníctvom webovej stránky EUIPO od 22. januára až do 6. decembra. Podnikatelia môžu žiadať o granty formou poukazov na službu IP Scan, na ochranné známky a dizajny, na patenty a na odrody rastlín. Jednotlivé služby sú refundované odlišnou sumou aj maximálnou cenou služieb nasledovne.

  

Poukaz na službu IP Scan

V rámci služby IP Scan možno poukaz využiť na konzultačné a poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva.  Aj v tomto roku sú v rámci výzvy hradené poplatky do výšky 90%.

Tu však odporúčame využiť služby Strediska patentových informácií PATLIB pri CVTI SR, ktoré poskytne bezplatne klientom komplexné konzultačné služby spojené s identifikáciou duševného vlastníctva (najmä priemyselného vlastníctva) podniku, overením novosti technických riešení a overením aktivít konkurencie, ako aj odporučenie vhodnej stratégie priemyselno-právnej ochrany vzhľadom na výšku nákladov a komerčný potenciál konkrétneho technického riešenia, vynálezu, dizajnu alebo označenia. 

Radi vám poradíme formou konzultácie alebo vyhotovíme rešerš na stav techniky pre vynálezy alebo na ochranné známky a dizajny.

Viac informácií o našich službách získate na: patlib@cvtisr.sk alebo na č. 0918 807 145.

  

Poukaz na ochranné známky a dizajny 

Pri ochranných známkach a dizajnoch môžu podniky požiadať o poukazy, ktoré umožnia čiastočnú náhradu uhradených poplatkov nasledovne:

 • náhrada 75 % poplatkov za prihlášku ochrannej známky EÚ a/alebo dizajnu EÚ, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za preskúmanie, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia,
 • náhrada 75 % poplatkov za prihlášku národnej alebo regionálnej ochrannej známky a/alebo dizajnu, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za preskúmanie, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia,
 • náhrada 50 % poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za označenie a ďalších poplatkov za označenie mimo EÚ. Poplatky za vyznačenie krajín EÚ sú, na rozdiel od predchádzajúcich období, zahrnuté v programe Fondu pre MSP na rok 2024. Manipulačné poplatky, ktoré účtuje úrad pôvodu, sú vylúčené.

Maximálna suma refundácie na jeden podnik je 1 000 eur na činnosti súvisiace s ochrannou známkou a dizajnom.

 

 

Poukaz na patenty

Náklady súvisiace s patentami sú refundované do výšky maximálne 3500 Eur a to podnikatelia o ňu môžu žiadať nasledovne:

 • náhrada 75% z poplatkov za tzv. rešeršnú správu o známom stave techniky pred prihlásením patentu. Správa o situácii pred prihlásením patentu sa realizuje celosvetovo a musí ju vypracovať alebo koordinovať národný úrad duševného vlastníctva členského štátu EÚ a/alebo Vyšehradský patentový inštitút.
 • náhrada 75 % poplatkov za predbežné udelenie patentu (podanie, rešerš a prieskum), za udelenie a zverejnenie v prípade národnej ochrany v členskom štáte EÚ.
 • náhrada 75 % poplatkov za podanie a rešerš v prípade európskych patentov podaných na Európskom patentovom úrade (EPÚ). Všetky ostatné poplatky za európsky patent sú vylúčené.
 • náhrada 50 % právnych nákladov na vypracovanie a podanie európskej patentovej prihlášky v maximálnej výške 2 000 EUR v závislosti od uplatniteľných nákladov na tieto služby na vnútroštátnej úrovni. Náklady sú uhradené za predpokladu, že sa týkajú vypracovania a podania európskej patentovej prihlášky, službu poskytol patentový zástupca, právny zástupca alebo združenie patentových zástupcov so sídlom v EÚ a zápisom v oficiálnom zozname EPÚ a žiadosť o náhradu je podaná online a v stanovených lehotách.

Všetky ostatné poplatky za európsky patent sú vylúčené.

  

Poukaz na odrody rastlín

Na zápis odrôd rastlín na ich ochranu v krajinách Európskej únie možno použiť poukaz na zápis odrody rastlín Spoločenstva. Podnikatelia môžu požiadať o náhradu 75% zo sumy poplatkov za online prihlášku práv Spoločenstva k odrodám rastlín v maximálne do výšky 1500 Eur. 

  

Kto môže žiadať o grant z fondu pre MSP?

O grant môžu žiadať všetky malé a stredné podniky so sídlom v EÚ, konkrétne majitelia, oprávnení zamestnanci alebo externí zástupcovia. To či Grant však môže získať len MSP, a to bez ohľadu na to, či mu už bol v minulosti grant udelený.

Ak spoločnosť využíva služby externého zástupcu (právnika, konzultanta, poradcu v oblasti duševného vlastníctva atď.), pri vypĺňaní formulára žiadosti o grant z fondu pre MSP je potrebné predložiť „čestné vyhlásenie“ (vzor) riadne podpísané oboma stranami. 

O grant môžu požiadať podnikatelia bez ohľadu na to, či v predchádzajúcich rokov už grant z Fondu pre MSP už získali.

Žiadosti je možné podávať do 6. decembra 2024. Rozpočet fondu na rok 2024 je pevne stanovený. Ak sa finančné prostriedky vyčerpajú, prijímanie žiadostí sa uzavrie pred konečným dátumom. Vyčerpanie finančných prostriedkov na konkrétny poukaz bude oznámené na webovom sídle fondu pre MSP a žiadosti o dotknutý poukaz budú zablokované. Granty sa prideľujú žiadostiam v chronologickom poradí podľa dátumu podania až do vyčerpania dostupných prostriedkov. Preto odporúčame podať svoju žiadosť čo najskôr.

 

Ako požiadať o grant z Fondu pre MSP?

Pred podaním žiadosti o grant z fondu pre MSP by si mal žiadateľ pozorne prečítať kontrolný zoznam. Sú tam uvedené všetky potrebné dokumenty, ktoré sa prikladajú k elektronickému formuláru žiadosti.

Pred začatím postupu podávania žiadosti o grant z Fondu pre MSP by mal mať žiadateľ jasne zadefinovanú stratégiu ochrany duševného vlastníctva a pripraviť si na zápis všetky informácie a dizajny týkajúce sa aktív duševného vlastníctva. Ak podá žiadosť o podporu z Fondu pre MSP a aktíva duševného vlastníctva, ktoré chce žiadateľ zapísať, ešte nie sú úplne pripravené na zápis, môže stratiť drahocenný čas a platnosť poukazov môže medzitým uplynúť.

Žiadateľ si musí vytvoriť Používateľský účet vo Fonde pre MSP. Ten je jedinou možnosťou, kde žiadateľ môže:

 • podať žiadosť o konkrétny druh poukazu, resp. poukazov, o ktoré má záujem, vyplnením formulára žiadosti o grant z fondu pre MSP,
 • vyplniť formulár žiadosti o náhradu, ktorou sa žiada o čiastočnú náhradu uhradených poplatkov,
 • skontrolovať si dobu platnosti poukazu, resp. poukazov,
 • v prípade potreby si predĺžiť platnosť poukazu, resp. poukazov,
 • skontrolovať si zostatok na poukaze, resp. poukazoch,
 • vzdať sa zostatku na poukaze, resp. poukazoch.

  

Aký je postup pri udelení grantu?

Po podaní žiadosti o grant z fondu pre MSP dostane žiadateľ e-mail s potvrdením o podaní žiadosti na zadanú e-mailovú adresu. Doručenie potvrdenia žiadosti e-mailom môže trvať 60 minút. (Tento e-mail nie je informáciou o schválení žiadosti, ale len o jej podaní). Žiadatelia budú informovaní samostatným e-mailom o výsledkoch procesu posúdenia. Ak do 60 minút žiadateľ nedostane e-mail, odporúča sa skontrolovať, či zadal správnu e-mailovú adresu, prípadne si skontroloval priečinok so spamom/nevyžiadanou poštou.

Úrad EUIPO následne skontroluje všetky podané žiadosti a v prípade potreby ďalších vysvetlení dostane žiadateľ  oznámenie prostredníctvom e-mailu a SMS.

Po preskúmaní žiadosti bude uchádzač informovaný o výsledku posúdenia, ktorým môže byť: udelenie grantu, žiadosť o ďalšie informácie alebo zamietnutie grantu.

  

Ako môže žiadateľ použiť poukaz?

Žiadateľ dostane s kladným rozhodnutím o udelení grantu aj zodpovedajúce poukazy (rozhodnutia o udelení grantu).

Platnosť poukazu je 2 mesiace a môžete si ju skontrolovať vo svojom používateľskom účte, kde môže požiadať aj o predĺženie platnosti poukazu o ďalšie 2 mesiace .

  

Aký je postup náhrady nákladov?

Po predložení žiadosti o platbu vykoná EUIPO posúdenie, ktoré zahŕňa:

 • vyhodnotenie realizovaných činností (kontrola, či zodpovedajú činnostiam definovaným vo výzve na predkladanie návrhov a stanoveným v rozhodnutí o udelení grantu);
 • vyhodnotenie oprávnenosti uplatnených poplatkov vrátane kontroly podpornej dokumentácie.

Preto je dôležité poskytnúť pri predkladaní žiadostí o platbu správne informácie a podporné dokumenty.

Ak je žiadosť neúplná alebo je potrebné vysvetlenie, úrad kontaktuje príjemcu a uvedie, čo je potrebné predložiť na doplnenie žiadosti.

Po schválení žiadosti o platbu a sprievodných dokumentov bude splatná suma zaplatená na bankový účet príjemcu.  

Ak sú v žiadosti o platbu uvedené náklady, ktorých náhrada nie je oprávnená, či už čiastočne alebo v celom rozsahu, dôvody budú vysvetlené v príslušnom oznámení.

 

 

Viac podrobných informácií získate na stránke EUIPO.

 

 

Naspäť
Pridať komentár