Často kladené otázky

<< < | 1 | > >>

Čo je možné považovať za duševné vlastníctvo

Podľa deklarácie Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO/OMPI) za duševné vlastníctvo sa považuje akékoľvek vlastníctvo, ktoré na základe všeobecného (spoločenského) súhlasu je svojou povahou duševné a zasluhuje si ochranu. Najčastejšie vnímane duševné vlastníctvo z hľadiska objektu (predmetu), nimi sú hlavne autorské diela, patenty, ochranné známky, úžitkové, dizajny, obchodné tajomstvá a iné nehmotné predmety.

Termín duševné vlastníctvo sa používa v súvislosti s právami duševného vlastníctva, teda autorskými právami a priemyselnými právami.


Ako určím hodnotu priemyselného vlastníctva?

Hodnotu duševného vlastníctva je možné určiť tzv. prediagnostikou priemyselného vlastníctva. Prediagnostiku na základe objednávky služby zabezpečia jednak patentoví zástupcovia a ďalej Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici, prípadne stredisko PATLIB Bratislava (Stredisko patentových informácií) zriadené pri CVTI SR, ktoré túto službu dodá bezplatne. Pri prediagnostike musí podnik poskytnúť informácie a technické nákresy vynálezov a riešení , ktoré sú výsledkom jeho výskumnej činnosti. Za týmto účelom je možné s osobami, ktoré prichádzajú do styku s dôvernými informáciami uzavrieť dohodu o zachovaní mlčanlivosti. Následne je urobená tzv. rešerš na stav techniky, ktorá by mala vychádzať z národných, medzinárodných i celosvetových patentových databáz ( kvôli relevantnosti výsledkov), ktorá potvrdí / vyvráti novosť vynálezu / technického riešenia (ďalej len riešenie). Jej súčasťou sú dokumenty, ktoré buď priamo kolidujú alebo sú tematicky blízke predmetu rešerše. Ďalší postup záleží od záverov rešeršných správ, ktoré boli na jednotlivé predmety duševného vlastníctva urobené. Potrebné je tiež preveriť, či nenastala prekážka novosti v zmysle sprístupnenia riešenia verejnosti ( konferencie, odborné časopisy, internet a pod.) v čase pred podaním prihlášky. V tomto prípade ide o neodstrániteľnú prekážku, ktorej dôsledkom je nemožnosť priemyselno-právnej ochrany.

Ak fáza overovania novosti a priemyselnej využiteľnosti bude ukončená so záverom, že priemyselný podnik disponuje novým riešením, subjekt vykonávajúci prediagnostiku odporučí najvhodnejšiu formu ochrany riešenia s ohľadom na jej dobu, náklady a možné komerčné zhodnotenie.

V závislosti od subjektu, ktorý prediagnostiku vykonáva môže ďalej vypracovať prihlášku riešenia, urobiť prieskum trhu alebo sa pokúsiť vyhľadať potenciálneho nadobúdateľa licencie.


Ochrana patentom alebo úžitkovým vzorom?

Ochranu úžitkovým vzorom je vo všeobecnosti možné získať jednoduchšie a rýchlejšie a je lacnejšou alternatívou k patentovej ochrane. Nakoľko sa však v prípade ÚV nerobí tzv. úplný prieskum, na rozdiel od patentu je nevýhodou riziko zrušenia zapísaného ÚV v prípade, ak si majiteľ dôslednou rešeršou na stav techniky neoverí jeho novosť a unikátnosť. Navyše, spôsob ochrany úžitkovým vzorom poznajú len niektoré krajiny (napr. v USA takýto spôsob ochrany nie je).

Ako v prípade udeleného patentu, tak i zapísaného úžitkového vzoru je základným účelom ochrana vynálezu/ technického riešenia a nadobudnutie výhradného práva ich majiteľa ich využívať, disponovať s nimi a mať z nich majetkový úžitok. To znamená, že tretie osoby tak môžu robiť iba s jeho súhlasom. Tento súhlas sa spravidla udeľuje prostredníctvom licenčnej zmluvy, a to za odplatu, ak sa poskytovateľ a nadobúdateľ licencie nedohodnú inak.  Majiteľ  tiež môže svoj patent/ úžitkový vzor postúpiť tretej osobe prostredníctvom zmluvy o prevode a mať tak z neho finančný prospech.

Pri rozhodovaní, ktorým spôsobom si má pôvodca svoj vynález/ riešenie chrániť je potrebné zohľadniť viac faktorov, a to najmä:

 • finančné náklady spojené s konkrétnym druhom ochrany
 • dopyt na trhu po konkrétnom type vynálezov/riešení a s tým súvisiace možné komerčné zhodnotenie (dobrý trhový potenciál)
 • predpokladaná dĺžka komerčného zhodnotenia a s tým súvisiaca požadovaná dĺžka ochrany

Až po dôslednom vyhodnotení pomeru výšky finančných nákladov na ochranu k výške potenciálnych príjmov z komerčného zhodnotenia vynálezu/technického riešenia je možné sa zodpovedne rozhodnúť pre konkrétny typ ochrany. Touto ochranou si majiteľ patentu/úžitkového vzoru vytvorí na určitý čas a na určitom území monopol na jeho využívanie. V tomto zmysle je potrebné si zvážiť, či je postačujúce, aby týmto územím bola iba SR, prípadne iné vybrané štáty alebo má vynález/ technické riešenie taký potenciál, že optimálnou voľbou je prihláška vynálezu do Európskeho patentového úradu (38  členských krajín) alebo medzinárodná (PCT) prihláška vynálezu (v súčasnosti 187 štátov). V prípade medzinárodnej prihlášky sa prihlasovateľ po vykonaní medzinárodnej rešerše na základe jej výsledkov a písomného posudku môže rozhodnúť, v ktorých z týchto členských štátov bude pre vynález/technické riešenie požadovaná ochrana.


Aké sú približné náklady spojené s priemyselno-právnou ochranou na Slovensku?

PATENT

 • základné poplatky, ktoré zaplatíte, pokiaľ získate patent na území SR sú od 209,-€
 • poplatky za udržiavanie patentu počas max. doby platnosti patentu sú cca. 5400,-€( pozn. udržiavacie poplatky sa postupne zvyšujú)
 • priemerná doba konania o patentovej prihláške je 3-4 r.
 • max. dĺžka platnosti patentu je 20 r.

(Pozn.: majiteľ patentu sa môže rozhodnúť, že zverejní ponuku licencie prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR (resp. príslušného patentového úradu) v jeho registroch, čo znamená, že následne je povinný záujemcovi o nadobudnutie licencie poskytnúť ju za primeranú odmenu. Súčasne má nárok na zníženie udržiavacieho poplatku na polovicu. Ponuku licencie však nesmie vziať späť)

ÚŽITKOVÝ VZOR

 • podanie prihlášky ÚV ak je prihlasovateľom výlučne pôvodca 33,-€ (inak 66,-€)
 • predĺženie platnosti na základe žiadosti vždy o tri roky 133,-€
 • priemerná doba konania o prihláške ÚV je 6 mesiacov - 1 r.
 • max. dĺžka platnosti zapísaného ÚV je 4 roky + 2x 3roky, max. teda 10 r.

DIZAJN

 • podanie prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 20,-€ (inak 40,-€)
 • predĺženie platnosti zápisu dizajnu od 100,-€ (prvé predĺženie platnosti o 5 rokov) po 400,-€ (štvrté predĺženie)
 • max. dĺžka platnosti zapísaného dizajnu je 25 rokov

OCHRANNÉ ZNÁMKY

 • podanie prihlášky do tried tovarov alebo služieb 166,-€
 • obnova zápisu po 10 r. 133,-€

Čo je transfer technológií?

proces, v ktorom sú prenášané zručnosti, vedomosti, výrobné postupy a z nich vzniknuté výrobky a zariadenia medzi univerzitami a inými organizáciami s cieľom sprístupniť výskum vo vede a technológiách širšiemu spektru užívateľov, ktorí môžu technológiu ďalej  využívať a vyvinúť do podoby nových výrobkov, procesov, aplikácií, materiálov a služieb. V stručnosti je to proces, v ktorom sa vývoj vo vede a technológiách  mení na komerčné výrobky a služby. Tento proces je veľmi úzko previazaný a možno ho považovať za podmnožinu transferu vedomostí.

 

<< < | 1 | > >>