Vítame Vás na stránkach portálu PATLIB pri CVTI SR.

 

Stredisko patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR),  je súčasťou siete európskych PATLIB (PATent LIBraries) centier. Vzniklo v roku 2003 na základe vzájomnej dohody o spolupráci medzi Centrom VTI SR, Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Európskym patentovým úradom (EPÚ).

Úlohou Strediska patentových informácií PATLIB je poskytovať verejnosti patentové informačné služby a informácie z oblasti priemyselného vlastníctva.

 

Projekt PATLIB
V rokoch 2010-2013 sa stredisko PATLIB Centra VTI SR zúčastnilo pilotného projektu programu EPÚ zameraného na preorientovanie stredísk patentových informácií PATLIB na poskytovanie sofistikovaných služieb. Ciele pilotného projektu spočívali v rozšírení ponuky služieb zo základných na špecializované sofistikované služby.

Účastníckymi štátmi projektu boli: Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko a Turecko.