Nachádzate sa tu: Patlib > Sieť stredísk PATLIB

Sieť stredísk PATLIB

Domáce

Úlohou stredísk patentových informácií (PATLIB) je poskytovať používateľom komplexné knižnično-informačné služby v oblasti patentových a známkových informácií, rešeršné a metodické služby, poradenstvo pri vyhľadávaní informácií, vyhotovovanie kópií patentových dokumentov, tlač záznamov z elektronickej formy a pod. Každé stredisko patentových informácií (okrem ÚPV SR) plní zároveň úlohu kontaktného a informačného miesta úradu. Na Slovensku je vytvorených päť stredísk PATLIB sídliacich v nasledovných inštitúciách:

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica, Košice
Slovenská národná knižnica, Martin
Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
Žilinská univerzita v Žiline – Centrum pre transfer technológií, Žilina 
Technická univerzita v Košiciach, Košice

Zahraničné

V Európe je zriadených viac ako 350 PATLIB stredísk a ich počet sa stále zvyšuje. Zoznam všetkých PATLIB stredísk sa nachádza na stránke Európskeho patentového úradu (EPÚ).