Podporné a brzdiace faktory v procese prenosu vedeckých poznatkov do praxe na technickej univerzite vo Zvolene: pohľad partnerov z hospodárskej praxe

15. 11. 2023, Ing. Klára Báliková PhD.Ing. Lenka Marcinekova PhD.prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

Podporné a brzdiace faktory v procese prenosu vedeckých poznatkov do praxe na technickej univerzite vo Zvolene: pohľad partnerov z hospodárskej praxe

Univerzity sú hnacou silou pre proces inovácií v ekonomike, nakoľko slúžia nielen pri vzdelávacej či vedeckovýskumnej činnosti, ale tiež pri prenose získaných poznatkov do hospodárskej praxe. Proces prenosu poznatkov do praxe nie je vždy jednoduchý a je ovplyvnený viacerými faktormi, ktoré vplývajú na jeho kvalitu a potenciálny úspech. Z toho dôvodu sa náš príspevok sústreďuje na analýzu spolupráce medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a hospodárskou praxou z pohľadu subjektov hospodárskej praxe. Hodnotili sme teda záujem o spoluprácu s univerzitou a venovali sme sa identifikácii podporných a brzdiacich faktorov vyskytujúcich sa pri procese prenosu poznatkov do praxe. Získané výsledky poukazujú na nízku mieru ochoty subjektov hospodárskej praxe spolupracovať na prieskume. Ako najčastejšie využívané sa ukázali byť neformálne a formálne výmeny informácií spolu so vzdelávacími aktivitami, pričom je o tieto formy transferu vedomostí záujem aj z pohľadu potenciálnych budúcich spoluprác.

 

Úvod

 

Univerzity majú v znalostnej ekonomike dôležité poslanie. Sú zdrojom vedeckých poznatkov a inovácií, ktoré reprodukujú dvoma hlavnými formami – vzdelávaním a prenosom poznatkov do hospodárskej praxe. To prekonáva názor, že univerzity sú výlučne vzdelávacie inštitúcie (Černá 2009), ale zohrávajú aj kľúčovú úlohu v sprostredkovaní poznania a rozvoja inovácií (Čorejová et al. 2018).  Prenos vedomostí od vedeckých  inštitúcií ku aktérom z praxe je jeden z najdôležitejších faktorov pre inovovanie technologickej  úrovne ekonomiky. Tvorba nových poznatkov, ich následný prenos  a využitie v praxi záleží na akciách aktérov a ich vzájomných vzťahoch (Agarwal et al. 2007; Acs et al. 2002). Previazanie aktérov v týchto procesoch záleží na špecifických formálnych a neformálnych pravidlách (potom môžeme písať o inštitúciách v zmysle organizácie) na národnej úrovni (Audretsch & Caiazza 2016). Proces  prenosu vedeckých poznatkov do praxe je náročný na financie, čas a je závislý od potenciálu zapojených organizácií. Kvôli svojej náročnosti je objektom výskumu pre zefektívnenie týchto procesov vo vnútornom a vonkajšom prostredí organizácie (Forouhar et al. 2016). Prenos vedeckých poznatkov do praxe má pozitívny vplyv na výskumné organizácie, keďže sa stáva dodatočným zdrojom financií (Arvantis et al. 2008), ale aj na hospodársky rozvoj regiónu (Sipko et al. 2011). Ako ďalej uvádzajú autori Sipko et al. (2011) prínosy úspešného prenosu vedeckých poznatkov pre región sú:

i)                    vytvorenie nových pracovných miest;
ii)                   nové investície v regióne a 
iii)                 dostupnosť nových výrobkov na trhu, kvalitnejšieho vzdelávania,  a tým  aj dobrého mena šíriaceho sa za hranice regiónu.

 

V predkladanom príspevku sa zameriavame na analýzu externého prostredia Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) v kontexte prenosu vedeckých poznatkov. Hlavným cieľom príspevku je analyzovať súčasnú spoluprácu univerzity s jej hospodárskymi partnermi v regióne Banskobystrického kraja (analýza vzťahu B2U) a zistiť, aké podporné a brzdiace faktory vplývajú z pohľadu podnikateľských organizácií a verejnej správy na proces prenosu vedeckých poznatkov.

 

Materiál a metodika

 

Predkladaný príspevok popisuje priebeh tretej etapy štúdie Hodnotenie potenciálu Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) pre transfer technológií (TT). Táto etapa nadväzuje na predchádzajúce časti štúdie:

i)                    Analýza využívaných foriem prenosu vedeckých poznatkov do praxe medzi tvorivými zamestnancami TUZVO (Báliková, Šálka 2021a) a 
ii)                   Analýza podporných a brzdiacich faktorov vplývajúcich na proces prenosu vedeckých poznatkov do praxe medzi tvorivými zamestnancami TUZVO (Báliková, Šálka 2021b).

 

Etapa sa zameriava na hodnotenie procesu prenosu vedeckých poznatkov do praxe z pohľadu partnerov TUZVO (podnikateľský sektor a verejná správa). Za účelom zberu dát bol vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný medzi respondentov online prostredníctvom mailovej komunikácie.

 

Viac o tom ako boli dáta zbierané, čo predchádzalo výberovému súboru a k akým výsledkom na kolegovia z Technickej univerzity vo Zvolene dopracovali si prečítajte v článku: Podporné a brzdiace faktory v procese prenosu vedeckých poznatkov do praxe na technickej univerzite vo Zvolene: pohľad partnerov z hospodárskej praxe, ktorý nájdete na www.ttb.sk

  

Naspäť
Pridať komentár