Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií zasiahne aj transfer technológií

21. 04. 2023, Erika Farenzenova

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií zasiahne aj transfer technológií

Vláda SR schválila Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030. Stratégia je víziou a plánom, ako zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života pomocou inovácií a reforiem v oblasti výskumu, inovácií a talentu. Vláda týmto krokom splnila ďalší z míľnikov z Plánu obnovy a zároveň za zaviazala dávať až do roku 2030 z rozpočtu 1 miliardu EUR ročne na výskum, vývoj a inovácie.

  

Nosnou témou stratégie je spôsob ako výskum, vývoj a inovácie, v ktorých Slovensko aktuálne zaostáva, dostať na konkurencieschopnú úroveň. Neoddeliteľnou súčasťou napredovania v tomto smere je nevyhnutnosť výsledky výskumu a vývoja – duševnej činnosti -  chrániť, komercializovať a realizovať v praxi. Vláda touto stratégiou prikladá nesporný význam transferu technológií v slovenských vedecko-výskumných inštitúciách a pripravila konkrétne kroky k jeho podpore.

  

Vláda SR sa v stratégii zaviazala k podpore profesionálneho technologického transferu vo verejných vedeckovýskumných inštitúciách.

 

Stratégia predpokladá, že vedeckovýskumné inštitúcie budú aktívne vyvíjať kroky k podpore fungovania profesionálnych pracovísk pre transferu technológií, prípadne k ich založeniu priamo na inštitúcii, ak také ešte nemajú zriadené. U takýchto pracovísk stratégia predpokladá, že budú mať delegovanú centralizovanú kompetenciu nakladať s majetkom celej inštitúcie v podobe vytvoreného priemyselného vlastníctva.

 

Stratégia uvádza ustanovenie tzv. minimálneho štandardu pre nakladanie s majetkom duševného vlastníctva vytvoreného z verejných zdrojov. Bude sa jednať o súbor organizačných a procesných opatrení, ktorých implementácia na pôde akademických inštitúcií zabezpečí nakladanie s vytvoreným duševným vlastníctvom s náležitou odbornou starostlivosťou a v duchu najlepšej známej praxe. Plnenie minimálneho štandardu bude objektívne a transparentne overiteľné. Pre definovanie, overovanie plnenia a pomoc s implementáciou procesov a organizačných opatrení podľa minimálneho štandardu na pôde akademických inštitúcií stratégia predpokladá ustanovenie autority. Minimálny štandard sa bude týkať zapracovania požadovaných postupov v procese transferu technológií v interných smerniciach inštitúcií, zabezpečenia dostupnosti odbornej starostlivosti o vytvorené duševné vlastníctvo v minimálnom požadovanom rozsahu prostredníctvom vlastného špecializované pracoviska pre transfer technológií alebo prostredníctvom zabezpečenia externých dodávok, bude tiež požadovať plnenie minimálnej odbornej a expertnej úrovne na špecializovaných pracoviskách pre TT, bude obsahovať požiadavky na systém manažmentu inovácií vrátane napríklad zverejňovania aktualizovaného portfólia ponúkaných riešení a vedecko-výskumných kompetencií pre transfer technológií.

  

Ďalším opatrením je vyškolenie odborníkov v oblasti technologického a vedomostného transferu a inovačného manažmentu vďaka zavedeniu študijného programu zameraného na tieto oblasti. Vláda SR očakáva aktívnu spoluprácu od našej organizácie.

 

Open Access je téma, ktorá v oblasti transferu technológií už nejaký čas rezonuje. Vláda sa zaviazala vytvoriť nový akčný plán pre otvorenú vedu, ktorý bude reagovať na medzinárodné dianie (povinné open access publikovanie, ktoré je v programoch Horizont Európa a v USA), ktoré sa snaží zmeniť publikačné štandardy v celosvetovom rozsahu. Opatrenie má prispieť k rozšíreniu publikovania v režime otvorenej vedy vrátane zverejňovania výskumných dát. Na druhej strane však treba venovať pozornosť tomu, aby tento prístup negatívne neovplyvnil proces ochrany duševného vlastníctva, ktoré vznikne na pôde vedeckovýskumných inštitúcií.

  

Zmenou má podľa prijatej stratégie prejsť aj financovanie vysokých škôl a SAV. To by malo prirodzene rásť, aby boli slovenské vysoké školy konkurencieschopné aj ako zamestnávatelia.Financovanie vedeckovýskumných inštitúcií bude odrážať výsledky overovania dopadov pôsobenia akademických inštitúcií pomocou metodiky VER (Verification of Excellent in Research). Úpravou prejdú ukazovatele kvality výstupov, ktoré sa posunú k AIS (Article Influence Score) – k najviac citovaným publikáciám. Pri právach duševného vlastníctva je navrhnutý posun kritéria od podania prihlášky k udelenému patentu, prioritne zahraničnému. Spoločné výstupy viacerých výskumno-vývojových organizácií budú hodnotené tak, aby sa podporovala vzájomná spolupráca organizácií.So všetkými vysokými školami a SAV budú podpísané výkonnostné zmluvy ktoré budú mať nastavené kritériá podporujúce vzdelávacie výstupy, výskumné výstupy ako aj spoločenský vplyv. Inštitúcie budú odmeňované za posun v kvantitatívnych ukazovateľoch (vo výsledkoch výskumu, vzdelávania a spolupráce s praxou), ale aj zavádzaní dôležitých kvalitatívnych systematických zmien

Naspäť
Pridať komentár