VÝZNAMNE SME PRISPELI K PREDAJU NOVEJ TECHNOLÓGIE NA RIEŠENIE NEPLODNOSTI

07. 02. 2023, Erika Farenzenova

VÝZNAMNE SME PRISPELI K PREDAJU NOVEJ TECHNOLÓGIE NA RIEŠENIE NEPLODNOSTI

Tri univerzity, jeden investor, služby a koordinácia zo strany Centra transferu technológií pri CVTI SR stoja za úspechom na poli transferu technológií. Ide o prvý známy zrealizovaný podpis zmluvy o prevode duševného vlastníctva vytvoreného na pôde slovenských univerzít, ktorý sa uskutočnil od roku 1989.

 

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) kontinuálne systematicky podporuje ochranu duševného vlastníctva slovenských vedeckovýskumných inštitúcií a jeho komercializáciu. Podpisom zmluvy z 20. decembra 2022 na prevod technológie, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF medzi tromi univerzitami a finančným holdingom FABA Capital, sa podaril prelom v oblasti komercializácie duševného vlastníctva. „Ide o vôbec prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít, o ktorom máme informácie a CTT CVTI SR významnou mierou prispelo k jeho realizácii,“ hovorí Jaroslav Noskovič, vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z odboru transferu technológií CVTI SR. 

  

Od inovatívnej myšlienky k predaju technológie

 

Česko-slovenská spolupráca štyroch strán – Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Masarykovej univerzity v Brne a českej holdingovej skupiny FABA Capital prináša nádej neplodným párom na celom svete. Problém s neplodnosťou sa týka stále väčšej časti populácie a zvyšuje sa hlavne u žien nad 40 rokov. Ani umelé oplodnenie nie je zárukou úspechu a s pribúdajúcim vekom sa jeho šanca znižuje. Výskum dvoch slovenských a jednej českej univerzity a následný vstup holdingu FABA Capital prinášajú do praxe novú technológiu, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF. Pre úspešný proces je kľúčová súhra mnohých okolností, medzi ktoré patrí aj výber vhodného embrya pre transfer do maternice. Nová technológia identifikuje nové miRNA molekuly využiteľné v predikcii. Zjednodušene povedané, identifikované molekuly predikujú aktuálnu pripravenosť žien a kvalitu embrya vhodného na proces umelého oplodnenia,“ vysvetľuje doc. Miroslava Rabajdová z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 

CTT vstúpilo do procesu už v roku 2019

 

Centrum transferu technológií pri CVTI SR vstúpilo do procesu ešte na jeseň 2019, keď dodalo Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach evaluačnú správu a rešerš na stav techniky. „Na základe detailného posúdenia vynálezu a jeho potenciálu komerčného využitia našimi odborníkmi sme odporučili ponúknuť licenciu na využívanie vynálezu reprodukčným centrám. Slovenským univerzitám sme poskytli aj podporu pri získaní patentovej ochrany s cieľom následného predaja predmetného vynálezu,“ uvádza Noskovič.

 

Zabezpečili sme podanie patentovej prihlášky aj ohodnotenie vynálezu

 

Ďalším krokom v procese úspešného transferu technológií bolo podanie patentovej prihlášky. Slovenská patentová prihláška bola na Úrad priemyselného vlastníctva SR podaná v marci 2020. Presne o rok neskôr podávala patentová zástupkyňa medzinárodnú PCT prihlášku (na základe zmluvy o patentovej spolupráci). „CVTI SR uhrádzalo výdavky za patentovú zástupkyňu a Národné centrum transferu technológií SR uhradilo za slovenské univerzity zo svojho Patentového fondu správne poplatky súvisiace s podaním slovenskej aj medzinárodnej patentovej prihlášky PCT,“ približuje proces Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií.  Centrum transferu technológií pri CVTI SR stálo aj za stanovením hodnoty tohto riešenia pre účely uzatvorenia zmluvy, keďže v polovici roka 2022 dodalo a uhradilo služby znalca, ktorý na základe znaleckého posudku určil všeobecnú hodnotu vynálezu. Z nej sa potom vychádzalo aj pri určení hodnoty finálnej zmluvy medzi univerzitami a finančným holdingom, ktorá  je vo výške 441 tisíc eur.

 

Vynález vyhral Cenu za transfer technológií 2021

 

Význam vynálezu podčiarkuje aj jeho nominácia na Cenu za transfer technológií na Slovensku v roku 2021 v kategórii Inovácia a napokon aj premenenie nominácie na víťazstvo MikroRNA testu úspešnosti IVF procesu a diagnostiky vo svojej kategórii. Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje CVTI SR a je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov z radov vedeckovýskumných inštitúcií.

 

„Počas celého procesu sme stáli na strane slovenských univerzít a podporovali sme rokovania medzi spolumajiteľmi za účelom dohodnutia majetkových a výnosových podielov. Sme veľmi spokojní s tým, že sa tento proces podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Nezastupiteľnú rolu v celom procese zohrali profesionálne pracoviská pre transfer technológií všetkých troch zaangažovaných univerzít,“ uzatvára Kubiš prípad prvého úspešného transferu technológií realizovaného formou odpredaja práv k duševnému vlastníctvu v rámci slovenských univerzít.

 

Naspäť
Pridať komentár