AKO A KDE MÔŽU MSP ŽIADAŤ O PREPLATENIE NÁKLADOV NA OCHRANU PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V ROKU 2023?

26. 01. 2023, Erika Farenzenová

AKO A KDE MÔŽU MSP ŽIADAŤ O PREPLATENIE NÁKLADOV NA OCHRANU PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V ROKU 2023?

Malí a strední podnikatelia môžu do 8. decembra 2023 podávať žiadosti o poukazy, ktoré im umožnia čiastočnú náhradu uhradených poplatkov na ochranu ich práv duševného vlastníctva. Grantový program Fond pre MSP (Ideas Powered for Business) je v gescii Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

 

Žiadosť o grant môžu podávať malé a stredné podniky, t. j. podniky,  ktorých počet zamestnancov neprekračuje 250, ich ročný obrat nie je vyšší ako 50 mil. eur a celková ročná súvaha je maximálne 43 mil. eur.

 

Aj v tomto roku sú v rámci výzvy hradené poplatky do výšky 90%  za služby včasnej diagnostiky v oblasti práv duševného vlastníctva (IP Scan).

 

Tu však odporúčame využiť služby Strediska patentových informácií PATLIB pri CVTI SR, ktoré poskytne bezplatne klientom komplexné konzultačné služby spojené s identifikáciou duševného vlastníctva (najmä priemyselného vlastníctva) podniku, overením novosti technických riešení a overením aktivít konkurencie, ako aj odporučenie vhodnej stratégie priemyselno-právnej ochrany vzhľadom na výšku nákladov a komerčný potenciál konkrétneho technického riešenia, vynálezu, dizajnu alebo označenia. 

Radi vám poradíme formou konzultácie alebo vyhotovíme rešerš na stav techniky pre vynálezy alebo na ochranné známky a dizajny.

Viac informácií o našich službách získate na: patlib@cvtisr.sk alebo na č. 0918 807 145.

V ďalšom texte sa preto budeme venovať najmä možnosti refundácie poplatkov za prihlášky ochranných známok a dizajnov.

 

Refundácia poplatkov za ochranné známky a dizajny

Pri ochranných známkach a dizajnoch môžu podniky požiadať o poukazy, ktoré umožnia čiastočnú náhradu uhradených poplatkov nasledovne:

 • náhrada 75 % poplatkov za prihlášku ochrannej známky EÚ a/alebo dizajnu EÚ, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za preskúmanie, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia,
 • náhrada 75 % poplatkov za prihlášku národnej alebo regionálnej ochrannej známky a/alebo dizajnu, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za preskúmanie, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia,
 • náhrada 50 % poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za označenie a ďalších poplatkov za označenie mimo EÚ. Vylúčené sú poplatky za vyznačenie krajín EÚ, rovnako ako aj manipulačné poplatky, ktoré účtuje úrad pôvodu.

Maximálna suma refundácie na jeden podnik je 1 000 eur na činnosti súvisiace s ochrannou známkou a dizajnom.

Čo treba vedieť pred podaním žiadosti o grant z fondu pre MSP?

 

Žiadosti je možné podávať do 8. decembra 2023. Rozpočet fondu na rok 2023 je pevne stanovený, preto treba žiadosť podať čo najskôr. Ak sa finančné prostriedky vyčerpajú, prijímanie žiadostí sa uzavrie pred konečným dátumom. Vyčerpanie finančných prostriedkov na konkrétny poukaz bude oznámené na webovom sídle fondu pre MSP a žiadosti o dotknutý poukaz budú zablokované. Granty sa prideľujú žiadostiam v chronologickom poradí podľa dátumu podania až do vyčerpania dostupných prostriedkov.

Žiadosti môžu podávať podniky, ktoré spĺňajú charakteristiku mikropodniku, malého alebo stredného podniku.

O grant môžu žiadať majitelia, oprávnení zamestnanci alebo externí zástupcovia podnikov. Grant však môže získať len MSP, a to bez ohľadu na to, či mu už bol v minulosti grant udelený.

Ak spoločnosť využíva služby externého zástupcu (právnika, konzultanta, poradcu v oblasti duševného vlastníctva atď.), pri vypĺňaní formulára žiadosti o grant z fondu pre MSP je potrebné predložiť „čestné vyhlásenie“ (vzor) riadne podpísané oboma stranami. 

Externý zástupca môže zapísať a zaplatiť poplatky za ochrannú známku a dizajn v mene MSP a následne vyplniť žiadosť o preplatenie v mene MSP. Náhrada však bude vyplatená priamo na bankový účet MSP ako príjemcu rozhodnutia o grante.

Právne výdavky súvisiace s registráciou práv duševného vlastníctva nie sú oprávnenými výdavkami na úhradu.

Proces podania žiadosti o grant 

 

O grant z fondu pre MSP môžu podnikatelia požiadať bez ohľadu na to, či v predchádzajúcich rokoch dostali grant z fondu pre MSP na konkrétny druh činnosti.

Hodnotenie predložených žiadostí počas uvedeného obdobia bude prebiehať na báze týždennej uzávierky (každý piatok). Lehota na posúdenie a oznámenie rozhodnutia je do 10 dní od termínu uzávierky, v rámci ktorej žiadateľ žiadosť predložil. Rozhodnutie o grante by mal teda každý uchádzač dostať do 15 dní od podania svojej žiadosti.

Žiadosť môže podať vlastník, zamestnanec alebo oprávnený zástupca, ktorý koná v mene oprávneného MSP.

Pred podaním žiadosti o grant z fondu pre MSP by si mal žiadateľ pozorne prečítať kontrolný zoznam. Sú tam uvedené všetky potrebné dokumenty, ktoré sa prikladajú k elektronickému formuláru žiadosti.

Aby mohol uchádzač žiadosť o grant podať, musí si vytvoriť používateľský účet. Používateľský účet vo fonde pre MSP je jedinou možnosťou, kde uchádzač môže:

 • podať žiadosť o konkrétny druh poukazu, resp. poukazov, o ktoré má záujem, vyplnením formulára žiadosti o grant z fondu pre MSP;
 • vyplniť formulár žiadosti o náhradu, ktorou sa žiada o čiastočnú náhradu uhradených poplatkov;
 • skontrolovať si dobu platnosti poukazu, resp. poukazov;
 • v prípade potreby si predĺžiť platnosť poukazu, resp. poukazov;
 • skontrolovať si zostatok na poukaze, resp. poukazoch;
 • vzdať sa zostatku na poukaze, resp. poukazoch.

Postup udelenia grantu

 

Po podaní žiadosti o grant z fondu pre MSP dostane žiadateľ e-mail s potvrdením o podaní žiadosti na zadanú e-mailovú adresu. Doručenie potvrdenia žiadosti e-mailom môže trvať 60 minút. (Tento e-mail nie je informáciou o schválení žiadosti, ale len o jej podaní). Žiadatelia budú informovaní samostatným e-mailom o výsledkoch procesu posúdenia. Ak do 60 minút žiadateľ nedostane e-mail, odporúča sa skontrolovať, či zadal správnu e-mailovú adresu, prípadne si skontroloval priečinok so spamom/nevyžiadanou poštou.

Úrad EUIPO následne skontroluje všetky podané žiadosti a v prípade potreby ďalších vysvetlení dostane žiadateľ  oznámenie prostredníctvom e-mailu a SMS.

Po preskúmaní žiadosti bude uchádzač informovaný o výsledku posúdenia, ktorým môže byť: udelenie grantu, žiadosť o ďalšie informácie alebo zamietnutie grantu.

Použitie poukazu

 

Žiadateľ dostane s kladným rozhodnutím o udelení grantu aj zodpovedajúce poukazy (rozhodnutia o udelení grantu).

Platnosť poukazov je 2 mesiace. Táto lehota sa môže predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, ak o to žiadateľ požiada počas posledného mesiaca pôvodnej 2-mesačnej lehoty.

O predĺženie platnosti poukazu je možné požiadať po prihlásení sa do svojho účtu v rámci fondu pre MSP.

Postup náhrady nákladov

 

Po predložení žiadosti o platbu vykoná EUIPO posúdenie, ktoré zahŕňa:

 • vyhodnotenie realizovaných činností (kontrola, či zodpovedajú činnostiam definovaným vo výzve na predkladanie návrhov a stanoveným v rozhodnutí o udelení grantu);
 • vyhodnotenie oprávnenosti uplatnených poplatkov vrátane kontroly podpornej dokumentácie.

Preto je dôležité poskytnúť pri predkladaní žiadostí o platbu správne informácie a podporné dokumenty.

Ak je žiadosť neúplná alebo je potrebné vysvetlenie, úrad kontaktuje príjemcu a uvedie, čo je potrebné predložiť na doplnenie žiadosti.

Po schválení žiadosti o platbu a sprievodných dokumentov bude splatná suma zaplatená na bankový účet príjemcu.  

Ak sú v žiadosti o platbu uvedené náklady, ktorých náhrada nie je oprávnená, či už čiastočne alebo v celom rozsahu, dôvody budú vysvetlené v príslušnom oznámení.

 

Viac podrobných informácií získate na stránke EUIPO.

Naspäť
Pridať komentár