Duševné vlastníctvo a jeho ochrana v priereze históriou

06. 10. 2022, Olga Števková

Duševné vlastníctvo a jeho ochrana v priereze históriou

Ľudská tvorivá činnosť a vytváranie nehmotných statkov sú rovnako staré ako ľudstvo samo. Výsledky tvorivej činnosti, duševné vlastníctvo, nás obklopujú v každodennom živote.

 

 

 

K vytvoreniu systému priemyselnoprávnej ochrany nehmotných statkov však dochádza až v 17. a 18. storočí. Za základný a najstarší inštitút v rámci priemyselnoprávnej ochrany je považované vynálezcovské právo. Prvé zákony, ktoré sa v tejto oblasti prijali, boli zákony na ochranu vynálezov. Za prvý zákon sa pokladá anglický Act of Monopolies z roku 1623.

Pod pojmom priemyselné právo rozumieme ochranu technických riešení (vynálezy a úžitkové vzory), dizajnov, ako aj práva na označenia (ochranné známky), označenia pôvodu (zemepisné označenia) a tiež konštrukčné schémy polovodičových prvkov (topografie polovodičových prvkov).

V oblasti práva priemyselného vlastníctva nevzniká osobitná právna ochrana už vytvorením, ako je to v autorskom práve, na vznik ochrany sa vyžaduje prihlásenie riešenia alebo označenia na príslušnom patentovom a známkovom úrade.

V Slovenskej republike je to Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení, v súlade s platnými zákonmi a predpismi k jednotlivým predmetom priemyselného vlastníctva.

PATENTY

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov.

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nové výrobky, zariadenia a technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, počítačové programy, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely.

Doba platnosti patentu je 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Predpokladom trvania platnosti patentu je platenie udržiavacích poplatkov.

ÚŽITKOVÉ VZORY

Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky.

Za technické riešenie podľa tohto zákona sa nepovažujú najmä

 1. objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
 2. estetické výtvory,
 3. plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
 4. programy počítačov,
 5. len uvedenie informácií.

Úžitkovým vzorom nemožno chrániť

 1. technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi; pričom samotný zákaz využívania technického riešenia zákonom sa nepovažuje za rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi v zmysle tohto ustanovenia,
 2. odrody rastlín a plemená zvierat,
 3. v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,
 4. chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele,
 5. technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý,
 6. spôsoby výroby chemických látok,
 7. spôsoby výroby farmaceutických látok a
 8. medicínske použitie látok a zmesí látok,
 9. riešenia týkajúce sa spracovania dát na administratívne účely, obchodné účely, finančné účely, manažérske účely, dozorné účely, prognostické účely alebo iné netechnické účely.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov stanovuje podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky.

Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Hlavným dôvodom pre registráciu ochranných známok je identifikácia produktu, odlíšenie od konkurencie, zvýšenie ochrany pred falšovaním tovarov a služieb, budovanie značky a reputácie, stabilizácia pozície na trhu.

DIZAJNY

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch, v znení vyhlášky č. 333/2018 Z. z.

Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení.
Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku. Výrobkom je priemyselne alebo remeselne vyrobený predmet vrátane súčiastok určených na zostavenie do jedného zloženého výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak s výnimkou počítačových programov. Zloženým výrobkom je výrobok, ktorý sa skladá z niekoľkých súčiastok, ktoré môžu byť vymenené a ktoré umožňujú rozloženie a nové zostavenie výrobku. Predmetom ochrany je vyobrazený vzhľad výrobku alebo jeho časti.
Medzi základné podmienky na zápis dizajnu do registra a vydanie osvedčenia patrí svetová novosť a osobitý charakter dizajnu.
Zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti zápisu dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa dizajnu najviac štyrikrát, a to vždy o ďalších 5 rokov na celkovú dobu 25 rokov.

 

Naspäť
Pridať komentár