Cenu za transfer technológií na Slovensku udelíme jubilejný desiatykrát

13. 06. 2022, Želmíra Gerová, Eva Vašková

Cenu za transfer technológií na Slovensku udelíme jubilejný desiatykrát

Už desať rokov sú slovenskí vedci, inovátori, zástupcovia akademickej obce oceňovaní za svoje aktivity smerom k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. Kolegom, ale aj širokej verejnosti tak dokazujú, že aktívny prístup k procesu transferu technológií má význam. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou k téme ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie – COINTT 2022 – aj tento rok udelí ocenenie Cena za transfer technológií na Slovensku.

Jubilejný desiaty ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS) aj tento rok všetkým vedeckovýskumným pracovníkom pripomenie, že investovať čas do zviditeľnenia svojej práce prostredníctvom jej komercializácie, teda investovať čas do procesu transferu technológií má byť súčasťou ich práce a je to krok smerom k úspechu.

 „Aj tento rok chceme oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov. Motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapájali do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Je to zároveň príležitosť ako zvýšiť povedomie o transfere technológií u odbornej verejnosti,“ uvádza Silvester Sališ z Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR), odborný garant tohtoročnej súťaže.

Už tradične sa ocenenia udeľujú v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.

Cena a osemčlenná porota

Vybrané nominácie mení na víťazov jednotlivých kategórií odborná porota. Zložená je zvyčajne z ôsmich členov, odborníkov na transfer technológií, ochranu duševného vlastníctva a inovácie. Pochádzajú z rôznych slovenských verejných, ale i súkromných inštitúcií. Patrí k nim Úrad priemyselného vlastníctva, CVTI SR, Civitta Slovakia, a. s., BIC Bratislava spol. s r.o., Ekonomická univerzita v Bratislave či STU Scientific, s. r. o.

Víťazi si odnášajú originálnu sošku, dielo z rúk Štefana Noska, slovenského produktového dizajnéra. Každoročne si cenu preberajú na slávnostnom vyhlásení výsledkov počas najväčšej celoslovenskej konferencie o transfere technológií COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT).

„Pri príležitosti 10. ročníka a zlepšenej epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 sme sa rozhodli zrealizovať tohtoročné vyhlásenie výsledkov súťaže formou slávnostného večera. Ten bude súčasťou prvého konferenčného dňa COINTT. Doplní ho aj spoločenský a kultúrny program,“ konkretizuje Sališ z CTT CVTI SR.

Všetky podrobnosti k súťaži a rovnako prehľad víťazov všetkých predchádzajúcich ročníkov nájdu záujemcovania na Národnom portáli pre transfer technológií (NPTT).

Konferencia COINTT 2022 sa bude konať 18. a 19. októbra 2022 v priestoroch Hotela Saffron v Bratislave.

Úspešní inovátori v minulom roku

Víťazmi minuloročného ročníka (2021) boli: cena v kategórii INOVÁCIA patrila MikroRNA testu úspešnosti in vitro fertilizačného procesu vyvinutého expertmi na biomedicínu, ktorí pochádzali z troch univerzít: Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne; za INOVÁTORA roka bol vyhlásení tím Národného lesníckeho centra za prácu na vynáleze - Nosič biologicky aktívneho organizmu pre použitie v ochrane lesa; za POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ bolo odbornou porotou zvolené založenie Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC). 

Štatút súťaže a návod, ako sa prihlásiť, nájdu záujemcovia na Národnom portáli pre transfer technológií – www.nptt.cvtisr.sk/ctts/.

Organizátorom podujatia Cointt 2022 je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR). Spoluorganizátormi sú Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), konzultačná spoločnosť na podporu startupov - Civitta Slovakia, a. s. a Národné centrum pre transfer technológií Slovenskej republiky (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie. Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II / Investícia do Vašej budúcnosti / Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk

 

Naspäť
Pridať komentár