Svetový deň duševného vlastníctva 2022. Mládež a inovácie pre lepšiu budúcnosť!

22. 04. 2022, Mgr. Želmíra Gerová

Svetový deň duševného vlastníctva 2022. Mládež a inovácie pre lepšiu budúcnosť!

Každý rok 26. apríla oslavujeme Svetový deň duševného vlastníctva, aby sme sa zamysleli nad významom ochrany duševného vlastníctva (DV). V poradí 22. ročník osláv Svetového dňa duševného vlastníctva vsadil na mladých ľudí a ich veľký potenciál pri nachádzaní nových a lepších riešení v rámci procesu prechodu k udržateľnej budúcnosti. 

 

V roku 2000 členské štáty Svetového úradu duševného vlastníctva stanovili 26. apríl (deň nadobudnutia platnosti Dohovoru Svetového úradu duševného vlastníctva v roku 1970) za Svetový deň duševného vlastníctva, aby sa zvýšilo všeobecné porozumenie významu ochrany duševného vlastníctva.

Odvtedy ponúka Svetový deň duševného vlastníctva každý rok jedinečnú príležitosť uvedomiť si, ako ochrana duševného vlastníctva prispieva k rozvoju hudby, umenia a technologických inovácií. Svetový deň duševného vlastníctva sa oslavuje každoročne 26. apríla. Témou Svetového dňa duševného vlastníctva 2022 je „Mládež a inovácie pre lepšiu budúcnosť“.

Aktuálny ročník

Podujatia organizované pri príležitosti tohto dňa sa snažia informovať o význame ochrany práv duševného vlastníctva v procese.  Pre rok 2022 bude táto téma skúmať, ako mládež podnecuje pozitívne zmeny.

CeMladí ľudia z celého sveta sa zvyčajne pozitívne stavajú k inovačným výzvam využívajúc svoju energiu, vynaliezavosť, zvedavosť a kreativitu tak, aby nasmerovali našu cestu k lepšej budúcnosti. Sú neuveriteľným a ešte nevyužitým zdrojom vynaliezavosti a kreativity. Vo všetkých kútoch sveta, v každom regióne, meste, sú mladí ľudia tvorcami zmien, ktorými si razia cestu k lepšej budúcnosti.      

Svetový deň duševného vlastníctva je príležitosťou najmä pre stakeholderov v tejto oblasti, poukázať na význam ochrany duševného vlastníctva, podporiť ciele mladých, pomôcť premeniť ich nápady na realitu. Dokázať mladým, že uplatňovanie práva duševného vlastníctva im pomáha napredovať vo svojich ambíciách generovať zisk, vytvárať pracovné miesta a vplývať pozitívne na prostredie. Mladí ľudia sa tak budú môcť oboznámiť s nástrojmi ochrany duševného vlastníctva ako sú ochranná známka, vydavateľské právo, dizajn, patent, geografické označenie, obchodné tajomstvo a iné. 

Kampaň zároveň pomáha zabezpečiť úlohu Svetového úradu duševného vlastníctva (WIPO) v procese kreovania národného a regionálneho právneho a politického prostredia, jeho vhodnosť pre mladých vynálezcov, tvorcov a podnikateľov. 

Galéria mládeže Svetového dňa duševného vlastníctva 2022

Nominujte mladých inovátorov – tvorcov lepšej budúcnosť vo vašom okolí!

Vyzývame vás, aby ste na svojej webovej stránke venovanej Svetovému dňu duševného vlastníctva uverejnili čo najviac obrázkov a videí o mladých inovátoroch (do 35 rokov). Uistite sa, že dané prípadové štúdie odkazujú na Svetový deň duševného vlastníctva 2022 asú označené hashtagom #WorldIPDay.

Zároveň ich pošlite v editovateľnej forme ako prílohu na emailovú adresu WorldIPDay@wipo.int, aby mohli byť uverejnené i v Galérii mládeže Svetového dňa duševného vlastníctva.

 

 

Iné aktivity pre mládež týkajúce sa Svetového dňa duševného vlastníctva 2022

Cena za fotografiu WIPO pre domorodé obyvateľstvo a mládež miestnych komunít 2021 – 2022

Prostredníctvom tejto aktivity má Svetový úrad duševného vlastníctva za cieľ upriamiť pozornosť širokej verejnosti na kreativitu mládeže domorodých komunít. Súčasne chce zvýšiť povedomie mladých členov týchto komunít – autorov fotografií o výhodách uplatnenia autorských práv na vytvorené a vystavené diela.

Téma Ceny za fotografiu WIPO je „Klimatické zmeny a klimatické opatrenia. Matka Zem našimi objektívmi“. Cieľom ceny je posilniť participáciu mladých domorodých tvorcov na verejnom dialógu o duševnom vlastníctve. Viac sa dozviete na webstránke súťaže.

Program pre mladých odborníkov (Young Experts Program alebo YEP)

Program je novou iniciatívou Svetového úradu duševného vlastníctva a jeho cieľom je formovanie novej generácie lídrov v oblasti duševného vlastníctva. Úspešní žiadatelia sa zúčastnia dvojročného programu organizovaného WIPO. Ten je sústredený na mladých ľudí pochádzajúcich predovšetkým z rozvojových krajín, najmenej rozvinutých krajín a z krajín v procese transformácie. Cieľom programu je oboznámiť ich s technickými a politickými aspektami ochrany duševného vlastníctva.

Akadémia WIPO: Pripravte sa na cestu ochrany duševného vlastníctva

Akadémia ponúka široké portfólio školiacich kurzov v oblasti práva duševného vlastníctva, vzdelávania a budovania zručností nevyhnutných pre inovácie a kreatívny priemysel. Školenie kombinuje prezenčné kurzy a kurzy diaľkového vzdelávania (Distance Learning, DL) a poskytuje hĺbkový vhľad do základov práva duševného vlastníctva.

Akadémia ponúka aj kurz IP4Youth&Teachers. Kurz predstavuje praktické doplnkové nástroje, určené na uľahčenie výučby mládeže. Mládežnícky kútik bude znovu spustený v apríli 2022. Viac o WIPO akadémii a jej kurzoch zistíte na jej webovej stránke.

WIPO ADR Young

Skupina mladých ľudí koordinovaná Arbitrážnym a mediačným centrom WIPO (WIPO ADR). Vytvára priestor pre networking a školenia mladých profesionálov zaujímajúcich sa o možnosti alternatívneho riešenia sporov v oblasti duševného vlastníctva ako sú mediácie a arbitráž. Členstvo v skupine je bezplatné. Ako sa stať členom skupiny je možné zistiť na webovom sídle skupiny.     

Zdroje:

Obrázky sú prevzaté z:

Naspäť
Pridať komentár