Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT) – efektívny a udržateľný systém podpory transferu technológií na Slovensku

25. 03. 2022, Mária Pospíšilová

Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT) – efektívny a udržateľný systém podpory transferu technológií na Slovensku

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) patrí na Slovensku k popredným pracoviskám, ktoré rozširujú povedomie o dôležitosti transferu technológií do praxe a zároveň sa významnou mierou podieľajú na realizácii tohto procesu. CTT CVTI SR vypracovalo návrh, následne zabezpečilo vybudovanie a v súčasnosti prevádzkuje Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT) – efektívny a udržateľný systém podpory transferu technológií odrážajúci špecifiká a podmienky existujúce v tejto oblasti na Slovensku.

V rámci NSPTT sú verejným a štátnym vedeckovýskumným inštitúciám poskytované expertné podporné služby, ktoré svojim rozsahom pokrývajú celý komplexný proces transferu technológií. V období implementácie národného projektu NITT SK[1] boli tieto služby poskytované partnerským inštitúciám bezplatne, na základe uzavretej zmluvy o poskytovaní expertných podporných služieb. V súčasnosti sú služby bezplatne poskytované v rámci implementácie národného projektu NITT SK II[2], a to ako členom združenia Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR) – aktuálne 8 slovenských vedeckovýskumných inštitúcií (zoznam uvedený nižšie), tak aj iným verejným a štátnym vedeckovýskumným inštitúciám na základe uzavretých bilaterálnych zmlúv s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aktuálne majú s CVTI SR uzavretú zmluvu o poskytovaní expertných podporných služieb nasledovné inštitúcie: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum; Prešovská univerzita v Prešove; Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

V rámci NSPTT je podporované budovanie, rozvoj a fungovanie lokálnych centier transferu technológií, ktoré predstavujú základný pilier pri realizácii transferu – od identifikácie výsledkov výskumu a vývoja vhodných na zapojenie sa do ďalších procesov, cez zabezpečenie ich priemyselnoprávnej ochrany až po komerčné zhodnotenie takto chráneného duševného vlastníctva inštitúcií. NSPTT je z hľadiska participujúcich strán reprezentovaný práve spoluprácou lokálnych centier transferu technológií s CTT CVTI SR, pričom obsahom spolupráce je poskytovanie podpory zo strany CTT CVTI SR a spoločný rozvoj procesov a mechanizmov pre efektívnu a udržateľnú realizáciu transferu technológií.

Medzi základné prvky Národného systému podpory transferu technológií  patria najmä:

Expertné podporné služby (EPS) – sú bezplatné služby poskytované výhradne verejným vedeckovýskumným inštitúciám, ktoré svojim rozsahom pokrývajú celý proces transferu technológií od identifikácie výsledkov výskumu a vývoja vhodných na priemyselnoprávnu ochranu a komercializáciu, cez posúdenie prínosov technológie a realizáciu ochrany (príprava a podanie patentových a iných prihlášok) až po marketingové prezentácie technológií, vyhľadávanie partnerov pre komercializáciu, prípravu licenčných zmlúv a zakladanie spin-off spoločností. Týmito službami (rozdelené do dvoch skupín z hľadiska prebiehajúcej fázy transferu technológií) sú:

 • EPS na ochranu duševného vlastníctva:
  • Asistencia pri výbere výsledkov vedeckovýskumnej činnosti na priemyselnoprávnu ochranu a odhad komerčného potenciálu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti
  • Vypracovanie stratégie priemyselnoprávnej ochrany duševného vlastníctva
  • Príprava a podanie prihlášky pre všetky relevantné predmety priemyselného vlastníctva v SR a na zahraničných patentových úradoch, zastupovanie pred patentovými úradmi
 • EPS pre komercializáciu duševného vlastníctva:
  • Vypracovanie stratégie komercializácie duševného vlastníctva
  • Vyhľadávanie partnerov pre komercializáciu duševného vlastníctva
  • Sprostredkovanie stretnutí zástupcov vedeckovýskumných inštitúcií s partnerom pre komercializáciu
  • Vedenie rokovaní, sprevádzanie pri rokovaniach
  • Spolupráca pri tvorbe licenčných zmlúv
  • Monitoring dodržiavania licenčných podmienok a kontrola nelicenčnej výroby na trhoch
  • Vypracovanie návrhov zmlúv a posúdenie návrhov zmlúv
  • Asistencia pri tvorbe podnikateľského zámeru pre komercializáciu prostredníctvom založenia spin-off spoločnosti
  • Asistencia pri zakladaní spin-off spoločnosti
  • Vyhľadávanie investorov pre rozvoj spin-off spoločnosti
  • Marketingové prezentácie technológie
  • Asistencia pri formulovaní požiadavky pre podporu v procese transferu technológií a pri navrhovaní spôsobu realizácie transferu technológií
  • Komplexná služba – realizácia transferu technológií

Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR) – združenie založené v auguste 2015, ktorého hlavnými činnosťami sú:

 • poskytovanie podporných služieb v procese transferu technológií verejným vedeckovýskumným inštitúciám prostredníctvom ich lokálnych centier transferu technológií
 • spravovanie Patentového fondu pre hradenie správnych a udržiavacích poplatkov
 • budovanie prostredia vhodného pre realizáciu transferu technológií
  • tvorba a presadzovanie implementácie smerníc vo verejných vedeckovýskumných inštitúciách
  • tvorba a sprístupňovanie metodických materiálov
  • navrhovanie a presadzovanie spôsobu a pravidiel realizácie transferu technológií vo verejných vedeckovýskumných inštitúciách v SR tak, aby bol transfer technológií realizovaný transparentne a zrozumiteľne pre partnerov z komerčnej sféry

Zduženie NCTT SR spája CVTI SR a 8 slovenských vedeckovýskumných inštitúcií:

 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Žilinská univerzita v Žiline

Patentový fond – umožňuje hradenie správnych a udržiavacích poplatkov za získanie a udržiavanie priemyselnoprávnej ochrany predmetov duševného vlastníctva, najmä patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, šľachtiteľských osvedčení a pod.

Národný portál transferu technológií (NPTT) – je online platformou, ktorá zhromažďuje všetky dôležité informácie o dianí v oblasti transferu technológií na Slovensku a zároveň je miestom pre prístup k externým podporným službám poskytovaným akademickým pracoviskám v procese transferu technológií. Bol vybudovaný v rámci realizácie národného projektu NITT SK a obsahovo aj technicky je prevádzkovaný CTT CVTI SR. Cez portál sú tiež dostupné:

 • vzorové interné smernice a zmluvy z oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva
 • metodické materiály
 • užitočné odkazy, zoznamy databáz, databáza expertov a dostupnej literatúry z oblasti TT

 


[1] Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. Projekt bol spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Obdobie realizácie projektu: jún 2010 – december 2015; ITMS kódy: 26240220043, 26220220095.

[2] Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II. Investícia do Vašej budúcnosti. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci OP Integrovaná infraštruktúra. Obdobie realizácie projektu: január 2016 – jún 2023; ITMS2014+ kód: 313011T438.

 

Titulné foto: Pixabay

Naspäť
Pridať komentár