CENTRUM TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ MÁ UNIVERZITÁM ČO PONÚKNUŤ

09. 03. 2022, Martin Karlík, Lenka Bednárová

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ MÁ UNIVERZITÁM ČO PONÚKNUŤ

Centrum transferu technológií pri CVTI SR je dôležitá platforma pre podporu univerzitného transferu technológií na Slovensku. Miroslava Kubiša, vedúceho odboru transferu technológií v CVTI SR, sme sa spýtali, aké úlohy toto centrum plní a aká je jeho činnosť v súvislosti informačnou podporou transferu technológií.

 

Čo bolo predpokladom pre vznik Centra transferu technológií pri CVTI SR?

K vzniku CTT viedli viaceré príčiny. Jednak sme začali poskytovať v odbore transferu technológií CVTI SR služby akademickým inštitúciám, ktoré sú typické pre takéto pracovisko. Potom sme potrebovali v rámci organizácie inštanciu, ktorá nás bude zastupovať v Národnom centre transferu technológií (NCTT SR) a ešte to bola aj formálna požiadavka, formálny výstup projektu NITT SK (2010 – 2015). Čiže príčin, prečo sa zakladalo toto centrum, bolo viac.

Na základe kontinuálne budovaných personálnych, odborných a materiálnych kapacít odboru transferu technológií (OTT) CVTI SR a v súlade s plánovaným harmonogramom národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ bol riaditeľom CVTI SR dňa 21. marca 2011 odboru transferu technológií udelený štatút Centra transferu technológií pri CVTI SR, s akronymom CTT CVTI SR.

V OTT hlavné činnosti zabezpečujú najmä dve jeho súčasti, a to oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva a oddelenie informačnej podpory transferu technológií.

Aké je poslanie a hlavné úlohy CTT CVTI SR?

To vyplýva práve aj z tých príčin vzniku, ktoré som spomínal. Hlavne zabezpečuje poskytovanie expertných podporných služieb pre akademické inštitúcie. Všetky expertné podporné služby, ktoré poskytujeme, tak idú cez Centrum transferu technológií (CTT) CVTI SR. Prostredníctvom tohto CTT zastupujeme CVTI SR v Národnom centre transferu technológií SR. CTT realizuje ešte jednu významnú činnosť. A tou je presadzovanie zavádzania záväzných pravidiel, smerníc o nakladaní s duševným vlastníctvom na akademických inštitúciách. My ich vytvárame ako vzorové, ale potom sa snažíme pôsobiť na centrách transferu technológií akademických inštitúcií a na vedenie akademických inštitúcií, aby u seba zavádzali tieto smernice a aby sa snažili dodržiavať pravidlá, ktoré sú v nich zavedené. Toto je veľmi významná činnosť. Tieto primárne činnosti sú vykonávané najmä kolegami z oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva.

Ak by sme chceli formálne zhrnúť poslanie a hlavné úlohy CTT CVTI SR, tak potom centrum:

  • plní funkciu Centra transferu technológií s celoslovenskou pôsobnosťou;
  • podieľa sa na tvorbe a prevádzke národného systému podpory transferu technológií, vrátane podpory vzniku a rozvoja lokálnych centier transferu technológií;
  • poskytuje informačnú a odbornú podporu vedeckým a výskumným pracoviskám v procesoch transferu technológií, vrátane podpory pri zabezpečovaní ochrany duševného vlastníctva a komerčnom zhodnocovaní poznatkov;
  • zabezpečuje správu a prevádzku Národného portálu pre transfer technológií.

Popíšte konkrétnu činnosť tohto CTT v súvislosti s informačnou podporou transferu technológií.

Tieto činnosti vieme rozdeliť na užší význam pojmu informačná podpora a širší význam. V tom užšom význame sú to výstupy formou rešerší z elektronických informačných zdrojov (EIZ), čiže z databáz patentovej a nepatentovej literatúry. A v tom širšom význame sú to nástroje na sprístupňovanie informácií, ako napríklad časopis TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb), webová stránka a ďalšie propagačné a mediálne aktivity, ako sú profily na sociálnych sieťach, newsletter, blog atď. Výstupy z elektronických informačných zdrojov sa poskytujú v prospech realizácie transferu technológií (TT). Aj patentové databázy sa teda u nás chápu ako EIZ. Rešeršné výstupy z týchto databáz sú tiež chápané ako informačná podpora TT. Obidve tieto činnosti sú vykonávané v rámci oddelenia informačnej podpory transferu technológií, pričom poskytovanie rešeršných služieb v databázach priemyselného vlastníctva má najvyššiu prioritu.

Sú ciele, pre ktoré bolo centrum založené pred jedenástimi rokmi, stále aktuálne? Stretol sa súčasný stav s pôvodným plánom?

Podľa môjho názoru sa realizácia určite stretla s plánom. Pretože CTT CVTI SR vystupuje presne tak, ako sa plánovalo. Čiže poskytuje služby a jeho pôsobením sa úplne zmenilo fungovanie akademických inštitúcií v oblasti transferu technológií. Začali to robiť tak, ako je najlepšia známa prax aj vo vyspelejších štátoch. Takže, čo sa týka realizácie konkrétnych transferov, tak sa dá povedať, že súčasný stav korešponduje s pôvodným plánom. Tam CTT pôsobilo presne podľa plánov a aj veľmi úspešne. A to platí aj v oblasti presadzovania smerníc. V podstate už všetky univerzity na Slovensku majú aspoň základný predpis. Teraz plánujeme tieto predpisy aktualizovať a rozšíriť ich pôsobenie. Identifikovali sme oblasti, ktoré bude treba ošetriť. Naše CTT teda funguje stále v tých rámcoch, ako to bolo nastavené. Čiže v tomto áno, v tomto je úspešné a jeho činnosť aj zarezonovala na akademickej pôde.

Aká je vízia tohto centra na najbližších päť rokov?

Ak môžem hovoriť za seba, tak moja vízia súvisí s rokom 2009, kedy sme vychádzali z toho, že slovenské univerzity sú príliš malé na to, aby každá jedna z nich prevádzkovala plne vybavené centrum transferu technológií (CTT). A toto je do budúcna trvalý stav. Univerzity sa jednoducho nenafúknu. Nemôžme čakať napríklad od Technickej univerzity vo Zvolene, že bude zamestnávať 9 ľudí, z toho troch právnikov iba vo svojom CTT. Ani Žilinská univerzita si to nemôže dovoliť. Tá škála činností je veľmi široká na to, aby si ich každá univerzita vedela zabezpečovať vlastnými silami. Čiže vždy tu bude nejaká požiadavka na určité združené zabezpečenie poskytovania týchto činností. A to, či už na úrovni regiónov, alebo na úrovni štátu. Regionálne CTT u nás moc nevznikajú a je otázne, či to má vôbec zmysel. Napríklad, že by nejaké vzniklo v košickom kraji. Ale centralizované poskytovanie služieb na národnej úrovni bude mať na Slovensku zmysel dlhodobo. Keby sa takýto aparát nejako osamostatnil a nebol už pod hlavičkou CVTI SR, tak by mohla vzniknúť celoštátna inštitúcia ako majú napríklad v Írsku, od ktorej sme sa aj inšpirovali pri vytváraní tejto vízie aj pri vytváraní nášho CTT CVTI SR.

Akú víziu do budúcna by ste spojili s vývojom kompetencií NCTT SR?

Takú, že sa stane záväznou autoritou pre univerzity. Teda, že centrum v budúcnosti bude mať nejakú kontrolnú funkciu. Presne tak ako to majú napríklad v Maďarsku. Majú v legislatíve zakotvenú autoritu, ktorá kontroluje, že do akej miery a či vôbec majú univerzity ošetrené nakladanie s duševným vlastníctvom systematicky a môžu dostávať rôzne granty zo štátu iba vtedy, ak spĺňajú tie požiadavky, ktoré legislatíva na ne ukladá. Čiže to sú princípy, na ktorých by mohla fungovať aj národná autorita na Slovensku. Že jednak budú stanovené minimálne štandardy v oblasti nakladania s duševným vlastníctvom, ktoré treba na pôde akademických inštitúcií spĺňať, a potom bude stanovená autorita, ktorá bude mať kompetenciu toto kontrolovať. Naplnenie týchto štandardov zo strany univerzít bude naviazané na poskytovanie grantov zo štátneho rozpočtu SR na vedu a výskum. Čiže dostanete štátny grant, ak v takomto požadovanom rozsahu plníte minimálne požiadavky na nakladanie s duševným vlastníctvom, ktoré prostredníctvom tých grantov vytvárate. Tu je potrebné si uvedomiť, že SR z verejných zdrojov platí výskum a vývoj, ktorý má dosahovať výstupy v podobe potenciálne komerčne hodnotného majetku – duševného vlastníctva. Štát pritom nijako aktívne nepresadzuje, aby sa prijímateľ štátneho finančného príspevku na vedu a výskum (akademická inštitúcia) o dosiahnuté výstupy vhodným spôsobom staral. Teda, aby mal zavedené procesy pre systematické nakladanie s duševným vlastníctvom po jeho vytvorení. Plus by sme v rámci tejto autority potom poskytovali podporné služby, ako som spomínal, keďže sa dlhodobo predpokladá, že žiadna slovenská univerzita nebude vedieť plniť všetky tieto činnosti, ktoré súvisia s realizáciou transferu technológií. Táto autorita by prevzala aj prevádzku fondov, ktoré teraz spravuje združenie NCTT SR, a to je patentový fond a plánovaný „proof of concept“ fond.

To je moja vízia transformácie Centra transferu technológií pri CVTI SR do budúcna. Tam, kde to bolo možné, sme túto víziu uviedli, napríklad aj do zámeru projektu NITT SK III, kde je táto vízia formalizovaná. Takisto je spracovaná v stratégii duševného vlastníctva, na ktorej sme pracovali v rámci odboru transferu technológií s Jaroslavom Noskovičom. Je spracovaná vo forme personálneho obsadenia zamestnancov danej autority. Napríklad sme sa snažili naplniť požiadavku, aby právnici a patentoví zástupcovia boli zamestnancami danej autority, aby nemuseli byť vysúťažení a boli by k dispozícii všetkým akademickým inštitúciám podľa potreby. To by bol rozumný zdieľaný krok.

 

Naspäť
Pridať komentár