EUIPO v roku 2022 pomôže podnikateľom aj s poplatkami za patentové prihlášky

24. 01. 2022,

EUIPO v roku 2022 pomôže podnikateľom aj s poplatkami za patentové prihlášky

Od 10. januára 2022 EUIPO otvorilo novú výzvu v rámci Fondu pre MSP. Pomôže tak podnikateľom nielen s poplatkami za prihlášky ochranných známok a dizajnov, ale aj patentov. Fond pre MSP !“Ideas Powered for Business“ je grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) v EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva. Fond pre MSP je iniciatívou Európskej komisie, ktorú vykonáva Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

V rámci fondu EUIPO poskytuje finančnú podporu MSP so sídlom v Európskej únii na ochranu ich práv duševného vlastníctva. MSP môžu požiadať o poukazy, ktoré umožňujú čiastočnú refundáciu nákladov súvisiacich s ochranou práv duševného vlastníctva. Za malý a stredný podnik sa považuje ten, ktorý má do 250 zamestnancov a ročný obrat do 50 mil. €.

I v tomto roku v rámci výzvy sú hradené poplatky za služby včasnej diagnostiky práv duševného vlastníctva podniku, avšak tu je výhodnejšie využiť služby Strediska patentových informácií PATLIB pri CVTI SR, ktoré poskytne bezplatne klientom komplexné konzultačné služby spojené s identifikáciou duševného vlastníctva (najmä priemyselného vlastníctva) podniku, overením novosti technických riešení a overením aktivít konkurencie, ako aj odporučenie vhodnej stratégie priemyselno-právnej ochrany vzhľadom k výške nákladov a komerčnému potenciálu konkrétneho technického riešenia, vynálezu, dizajnu alebo označenia. Radi vám poradíme formou konzultácie alebo vykonáme rešerš na stav techniky pre vynálezy alebo na ochranné známky a dizajny. Pre viac informácií o našich službách nás kontaktujte na patlib@cvtisr.sk alebo 0918 807 145.

Výška refundácie poplatkov za ochranu duševného vlastníctva

Čo sa týka samotnej ochrany práv priemyselného vlastníctva v rámci výzvy Fondu pre MSP refundácia nákladov prebieha v nasledujúcom rozsahu:

 • Náhrada 75 % poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, dodatočných poplatkov za ďalšiu triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na úrovni EÚ, na národnej a regionálnej úrovni.
 • Náhrada 50 % základných poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za vyznačenie a ďalších poplatkov za ďalšie vyznačenie mimo EÚ. Poplatky za vyznačenie z krajín EÚ sú vylúčené, rovnako ako manipulačné poplatky, ktoré sú účtované úradom pôvodu.
 • Náhrada 50 % poplatkov za predbežné udelenie patentu (napr. podanie, rešerš a prieskum), poplatkov za udelenie a zverejnenie patentu na národnej úrovni.

Granty sú udeľované vo forme dvoch typov poukazov, pričom maximálna výška podpory pre jeden podnik je 750 € na činnosti súvisiace s patentom a 1 500 € na ostatné činnosti. Celková výška podpory pre jeden MSP je teda možná do 2250 €. Počet prihlášok ochranných známok, dizajnov a patentov nie je obmedzený, hornou hranicou výšky podpory je stanovená maximálna suma podpory na 1 podnik.

Čo je dôležité vedieť o tohtoročnej výzve

 • Nie je možné získať náhradu nákladov za ochrannú známku, dizajn alebo patent, ktoré už boli zapísané/zaregistrované pred podaním žiadosti. MSP musí najskôr požiadať o grant a počkať, kým úrad EUIPO rozhodne o jeho udelení a v prípade kladného rozhodnutia o udelení grantu aj zodpovedajúceho poukazu alebo poukazov. Až následne môže podať prihlášky.
 • Grantové prostriedky sú obmedzené, fond má k dispozícii 15 mil. € na služby IP Scan a prihlášky ochrannej známky alebo dizajnu a 1 milión € na registráciu patentov. Granty sú dostupné počas roku 2022 podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“, až kým sa nevyčerpajú všetky dostupné prostriedky.
 • Poukazy Fondu pre MSP pokrývajú len oprávnené poplatky za ochranné známky, dizajny alebo patenty alebo výdavky súvisiace s včasnou diagnostikou DV. Právne výdavky súvisiace s registráciou práv duševného vlastníctva nie sú oprávnenými výdavkami.

Podanie žiadosti o grant

Žiadosť je možné podať od 10. januára 2022 do 16. decembra 2022. V rámci tohto časového intervalu bude hodnotenie predložených žiadostí počas uvedeného obdobia prebiehať na báze týždennej uzávierky (každý piatok). Lehota na posúdenie a oznámenie rozhodnutia je do 10 dní od termínu uzávierky, v rámci ktorej žiadateľ žiadosť predložil. Rozhodnutie o grante by mal teda každý uchádzač dostať do 15 dní od podania svojej žiadosti.

Žiadosť môže podať vlastník, zamestnanec alebo oprávnený zástupca, ktorý koná v mene oprávneného MSP.

EUIPO uvádza na svojej webovej stránke kontrolný zoznam, podľa ktorého žiadateľ (MSP so sídlom v EÚ) musí:

 • Pred vyplnením formulára žiadosti si prečítať Výzvu na predloženie návrhov.
 • Ak je zástupca alebo bude využívať služby zástupcu, musí vyplniť dokument „Čestné vyhlásenie“. Tento dokument musí byť podpísaný oprávneným členom MSP a musí byť priložený k formuláru žiadosti vo formáte PDF.
 • Musí mať pripravené bankové údaje spoločnosti spolu s výpisom z bankového účtu, na ktorom sú uvedené tieto údaje: názov spoločnosti ako majiteľ účtu, celé číslo IBAN s kódom krajiny a BIC/SWIFT kód.
 • Musí mať potvrdenie o DPH alebo potvrdenie o vnútroštátnom identifikačnom čísle spoločnosti, ktoré vydal príslušný vnútroštátny orgán.
 • Musí vziať na vedomie, že nemôže požiadať o grant z fondu pre MSP, ak už dostal finančné prostriedky EÚ na rovnakú činnosť alebo jej časť.

Pred samotným podaním žiadosti si MSP musí vytvoriť účet v rámci fondu pre MSP. V zóne účtu v rámci fondu pre MSP môžu používatelia:

 • na základe vyplnenia formulára žiadosti požiadať o konkrétne činnosti, ktoré sú kryté fondom pre MSP 2022;
 • vyplniť formulár na poskytnutie náhrady a požiadať o čiastočnú náhradu zaplatených činností;
 • skontrolovať zostatok na svojich poukazoch ;
 • skontrolovať podmienky aktivácie a uplatnenia poukazu.

Potvrdenie o prijatí žiadosti by malo byť zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti do 60 min. od jej odoslania. V prípade, ak potvrdenie na e-mail nedostanete, je potrebné kontaktovať EUIPO prostredníctvom e-mailu: information@euipo.europa.eu.

Po preskúmaní žiadosti hodnotiaca komisia bude informovať uchádzačov o výsledku, ktorým môže byť: udelenie grantu, žiadosť o ďalšie informácie alebo zamietnutie. Tieto oznámenia budú zaslané e-mailom a SMS (na kontakty uvedené v žiadosti).

Použitie poukazu

Žiadateľ dostane s kladným rozhodnutím o udelení grantu aj zodpovedajúce poukazy (rozhodnutia o udelení grantu). V prípade, ak žiadateľ požiadal súčasne o poukaz 1 (na poplatky za ochranné známky a dizajny) aj poukaz 2 (na poplatky za patenty), dostane dve samostatné rozhodnutia o udelení grantu, jedno pre každý poukaz.

Platnosť poukazov je 4 mesiace. Táto lehota sa môže predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, ak o to požiada podnik počas posledných 30 dní pôvodného 4-mesačného obdobia. O predĺženie platnosti poukazu je možné požiadať po prihlásení sa do svojho účtu v rámci fondu pre MSP.

Pred uplynutím platnosti musí MSP požiadať aspoň o jednu činnosť a zaplatiť za ňu. Po prijatí grantu, zaplatení aspoň za jednu činnosť, ktorú si žiadateľ vybral, a odoslaní formulára na náhradu (s priložením požadovaného dokladu o zaplatení) sa poukazy aktivujú. Po aktivácii bude mať žiadateľ:

 • V prípade poukazu 1 (ochranné známky a dizajny): od okamihu aktivácie poukazu 6-mesačné obdobie na zaplatenie a požiadanie o náhradu dodatočných poplatkov krytých poukazom 1 (môžu to byť následné poplatky alebo nové práva duševného vlastníctva).
 • V prípade poukazu 2 (patenty): od okamihu aktivácie poukazu 12-mesačné obdobie na zaplatenie a požiadanie o náhradu dodatočných poplatkov súvisiacich s činnosťami, o ktoré predtým podnik požiadal. V rovnakom časovom období môže požiadať o ďalšie činnosti, zaplatiť príslušné poplatky a požiadať o náhradu.

Žiadatelia majú tiež ďalšiu 30-dňovú lehotu na to, aby po skončení obdobia na uplatnenie požiadali o náhradu zaplatených poplatkov.

Oproti minuloročnej výzve je výhodou, že žiadateľ nemusí podať prihlášky ochranných známok, dizajnov a patentov súčasne. V rámci vyššie stanovených časových období môže o činnosti a zodpovedajúcu náhradu požiadať kedykoľvek.

Poukaz 1 a poukaz 2 sú od seba nezávislé a možno o ne požiadať súčasne alebo v odlišnom čase v rámci trvania výzvy fondu pre MSP 2022. O každý poukaz je možné pre jeden MSP požiadať iba raz.

Postup náhrady nákladov

 1. Po zaplatení za svoje činnosti sa MSP musí prihlásiť do svojho účtu v rámci fondu pre MSP, vyplniť formulár na poskytnutie náhrady a nahrať požadovaný doklad o zaplatení.
 2. Následne dostane e-mail s potvrdením o prijatí žiadosti o náhradu (môže to trvať až 60 min.).
 3. Na základe schválenia informácií v odoslanom formulári a priloženého dokladu o zaplatení sa do 1 mesiaca uskutoční vklad priamo na bankový účet MSP, ktorý zadal v žiadosti.

Pre viac podrobných informácií navštívte stránku EUIPO.

 

Zdroj: http://euipo.europa.eu/

Autor: Lenka Bednárová – vedúca Oddelenia informačnej podpory transferu technológií CVTI SR

Kontakt: Stredisko patentových informácií PATLIB – patlib@cvtisr.sk, 0918 807 145

Foto: CVTI SR
Naspäť
Pridať komentár