COINTT ZAUJAL SILNÝMI TÉMAMI ODBORNÍKOV I ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

10. 01. 2022, Želmíra Gerová

COINTT ZAUJAL SILNÝMI TÉMAMI ODBORNÍKOV I ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

V dňoch 19. – 21. 10. 2021 sa už tradične uskutočnilo podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021, pričom jeho prvé dva dni patrili rovnomennej konferencii a posledný matchmakingovej aktivite Veda pre prax.

 

 

Záujemcovia o konferenciu sa mohli na rozdiel od minulého roka zúčastniť podujatia i fyzicky v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Ľudia uprednostnili online vysielanie

Možnosť sledovať zaujímavý program bol aj online – prostredníctvom troch streamovacích kanálov: Transfer Technology, Innovation a Cooperation. In-site podujatie sa konalo v priestoroch ául: Magna (Transfer Technology Stage) a Minor (Innovation Stage a Cooperation Stage). „Veľkým prekvapením pre nás bolo, že účastníci konferencie preferovali online účasť pred fyzickou účasťou. Je vidno, že najmä zaneprázdnená akademická obec si privykla na výhody tohto spôsobu účasti. Často popri sledovaní konferencie a zapájania sa do nej kladením otázok, aj pracujú. Dokonca si majú možnosť z pohodlia svojej kancelárie prepínať medzi jednotlivými kanálmi, a teda vybrať si v danom čase to najzaujímavejšie,“ povedal generálny riaditeľ, prof. PharmDr. Ján Kyselovič a zároveň doplnil, „Bude pre nás do budúceho roka veľkou výzvou zaujať spomenutú cieľovú skupinu natoľko, aby sa zúčastnili konferencie fyzicky a využili tak príležitosť pre networking, tak, aby konferencia naplnila časť svojej vízie „byť priestorom na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania“.

Oceňovanie zaujalo najviac

Tohtoročná konferencia spolu so slávnostným odovzdávaním Ceny za transfer technológií na Slovensku 2021 zaujala 102 účastníkov fyzicky a 422 online účastníkov za oba dni konferencie.

Najviac zaujalo už „tradične“ Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021, ktorú sledovalo online cez 200 divákov, zatiaľ čo najviac sledovaný vstup Ako zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska?, ktorý odznel na Innovation Stage mal 92 online sledovateľov. O výsledkoch súťaže sa dočítate na v tlačovej správe v Aktualitách pre odbornú verejnosť na www.cvtisr.sk.

 

Foto: CVTI SR. Víťazi CTTS 2021 tesne po slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže COINTT 2021.

Foto: CVTI SR. Víťazi CTTS 2021 tesne po slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže COINTT 2021.

 

Ďalšími highlitami programu konferencie boli obe keynote prezentácie: Priemysel a veda – zložitá, no skvelá symbióza od Pala Luku, COO spoločnosti ESET a Transfera.cz: Medzi akademickou obcou a politickými kruhmi od Růženy Štemberkovej, podpredsedníčky Transfera.cz – národnej platformy českej transferovej komunity a vedúca Kancelárie transferu technológií na Jihočeskej univerzite v Českých Budejoviciach. Obom sa dostalo veľa pozitívnych ohlasov, najmä z radov odbornej verejnosti, ktorá bola zvedavá, jednak na to, ako spoločnosť ESET vníma transfer technológií, spoluprácu s univerzitami a inými vedeckovýskumnými inštitúciami a na to, ako najmä na poli lobingu funguje česká transferová komunita.

Úspech panelových diskusií

Veľkej pozornosti sa tešila aj prezentácia Legislatívne prekážky pri realizácii transferu technológi na Slovensku, v rámci ktorej odznela i definícia spin-outu a spin-offu, a to z úst Jaroslava Noskoviča, jedného z obsahových garantov konferencie.Medzi divácky najpopulárnejšie panelové diskusie patrili okrem vyššie menovanej Duševné vlastníctvo a kreatívny priemysel na Slovensku (Innovation Stage). Ďalej Pozdvihovanie povedomia v oblasti transferu technológií vo vedeckovýskumných inštitúciách a „Regionálne inovačné centrá na Slovensku z Transfer Technology Stage. Z Cooperation Stage najviac zaujali Pozdvihovanie povedomia v podnikaní: Čo vedia podnikatelia o inováciách a duševnom vlastníctve? a Ako zlepšiť financovanie spolupráce medzi akademickou sférou a priemyslom?

 

Foto: CVTI SR. Palo Luka z ESET, keynote spíker COINTT 2021.

Foto: CVTI SR. Palo Luka z ESET, keynote spíker COINTT 2021.

 

Zo štatistík sledovanosti možno konštatovať, že záujem z radov divákov bol najmä o tému transferu technológií. Napriek tomu, že šlo o stage Cooperation a Innovation, v divácky najsledovanejších programových vstupoch dominovala téma transferu technológií, z časti inovácie.

„V panelovej diskusii sme informovali o priebehu a výsledkoch národného projektu inovujeme.sk. Je pre mňa príjemným prekvapením, že sme sa ocitli na prvom mieste, čo sa týka sledovania odborného programu. Záujem zo strany účastníkov konferencie je potvrdením, že za päť rokov realizácie si projekt v rámci cieľovej skupiny vybudoval dobré meno a napĺňa svoje ciele,“ reagoval Tomáš Varadínek zo SIEA.

V spolupráci so Združením krajov Slovenska SK8 konferencia otvorila pred akademickou obcou tému regionálnych inovačných centier (RIC), za ktorých vytvorenie nesie zodpovednosť samospráva, konkrétne kraje. Kľúčovými aktérmi tohto procesu sú však aj univerzity a podnikatelia. Hosťom diskusie bol aj zástupca brnenskej JIC (Jihomoravké inovační centrum, viď www.jic.cz), ktoré je príkladom zakladania slovenských RIC. V diskusii sa strhla búrlivá diskusia panelistov, najmä so županom Košického samosprávneho kraja – predstaviteľom samosprávy, v rámci ktorej sa hľadali príčiny neúspechu doterajšej spolupráce medzi župami a univerzitami. S diskusie vzišlo, že je potrebné túto spoluprácu vhodne koordinovať. Najdôležitejšiu rolu pri tom zohráva riaditeľ RIC, preto z Brna odznelo odporučenie dbať na kvalitu výberu tejto pozície.

 

Organizátorom konferencie je CVTI SR. Spoluorganizátori ročníka 2021 boli Národné centrum transferu technológií SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Civitta Slovakia, a. s. Záštitu poskytlo už tradične Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie malo aj svojich hlavných partnerov, partnerov a mediálnych partnerov, ktorých prehľad je na www.cointt.sk/partneri/. Podujatie bolo realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II./Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk.

 
Naspäť
Pridať komentár