REŠERŠNÉ SLUŽBY V STREDISKU PATENTOVÝCH INFORMÁCIÍ PATLIB V CVTI SR

23. 11. 2021, PhDr. Ľubomír Kucka

REŠERŠNÉ SLUŽBY V STREDISKU PATENTOVÝCH INFORMÁCIÍ PATLIB V CVTI SR

Patentové informačné služby v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) prechádzali rôznymi vývojovými etapami. V roku 2004, po prístupe Slovenska k Európskemu patentovému dohovoru sa etablovalo aj Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI SR (stredisko), ktoré je v súčasnosti súčasťou siete stredísk PATLIB pod záštitou Európskeho patentové úradu (EPÚ). Od roku 2010 je stredisko súčasťou Odboru transferu technológií v CVTI SR.

 

Hlavným poslaním strediska je napomáhať rozvoju vedy a techniky, inovácií a transferu technológií najmä poskytovaním patentových informačných služieb a zvyšovaním povedomia o duševnom vlastníctve.

Medzi poskytované služby strediska patria najmä:

 • Patentové rešeršné služby
  • Patentové rešerše na stav techniky
  • Patentové analýzy a sledovanie konkurencie
  • Patentový monitoring
 • Rešerše na ochranné známky
 • Rešerše na dizajn
 • Odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti priemyselného vlastníctva
 • Semináre a školenia pre používateľov patentových informácií

Medzi cieľové skupiny používateľov patria:

 • Vedecko-výskumné inštitúcie
 • Univerzity, Strediská transferu technológií
 • Súkromné firmy, malé a stredné podniky
 • Fyzické osoby

Rešeršné služby Strediska PATLIB

Patentová rešerš na stav techniky

Aby mohol byť nápad považovaný za vynález, musí spĺňať podmienku novosti - byť celosvetovo nový. Inak povedané, nesmie existovať dôkaz o tom, že časť nápadu, ktorá sa má vyznačovať novosťou, bola niekde popísaná alebo bola použitá na rovnaký účel. Patentové informácie ponúkajú prehľad o najnovších technológiách a spôsoboch výroby, ale aj informácie o tom, kto je ich vlastníkom a kto sú hlavní aktéri v príslušnej vednej oblasti a sú považované za hlavný zdroj pri zisťovaní stavu techniky.

Zistenie najnovšieho stavu techniky sa spravidla vykonáva formou patentovej rešerše na stav techniky, ktorá sa vykonáva:

 • pred začiatkom výskumu s cieľom vyhnúť sa duplicitným nákladom na výskum a vývoj,
 • alebo pred prihlásením vynálezu ak chceme zistiť, či sú výsledky výskumu nové a je ich možné chrániť priemyselným právom. Patentová rešerš je výsledkom informačného prieskumu a poskytuje informácie, ktoré sú relevantné k danej požiadavke (tematickému dotazu).

Okrem uvedeného, patentovou rešeršou na stav techniky získame informácie o najnovšom technickom rozvoji, na čom pracuje konkurencia, v ktorých krajinách sú chránené vynálezy, ktoré sú predmetom nášho záujmu a aké riešenia technického problému sú publikované.

Patentová rešerš na stav techniky – postup

V súčasnosti má stredisko spracovanú metodiku pre vyhotovenie jednotlivých druhov rešerší (patentové, známkové, dizajnové). Cieľom metodického postupu je zjednotiť rešeršné procesy a stanoviť postup pri realizácii rešerše najmä:

 1. Zadanie požiadavky a jej evidencia v systéme.
 2. Úvodné konzultácie s pôvodcom a detailnejšie špecifikovanie požiadavky. Dôležitým predpokladom je správne pomenovať problém, voľba vhodných kľúčových slov, synonymických termínov, ktoré najlepšie vystihujú podstatu technického riešenia.
 3. Zadávanie rešeršných dotazov a ich kombinácia s cieľom nájsť relevantné dokumenty. Ide o kombináciu viacerých kľúčových slov a využívajú sa všetky funkcionality patentových databáz. Užitočnou pomôckou je medzinárodné patentové triedenie, názov firmy alebo informačného zdroja, ktorý pojednáva o problematike.
 4. Vyhľadávanie a download dokumentov. Pri patentovej rešerši na stav techniky využívame najmä databázy Espacenet, Patbase, Global Patent Index, Patentscope a v niektorých prípadoch aj národné patentové databázy.
  1. Porovnanie vyhľadaných dokumentov s navrhovaným technickým riešením. Záverečná fáza patentovej rešerše sa koncentruje na vyhodnotenie vyhľadaných patentových dokumentov. V tejto fáze identifikujeme dokumenty, ktoré najviac zodpovedajú zadaniu. Výsledky rešerše sa uvádzajú v rešeršnej správe, ktorá obsahuje zoznam dokumentov.
  2. Konzultácia vyhľadaných výsledkov s pôvodcom resp. zadávateľom.
  3. Spracovanie rešeršnej správy, zaslanie patentových dokumentov (v prípade ázijských dokumentov sa zasiela ekvivalent v anglickom jazyku) a dotazníka spätnej väzby.

Vo svete existuje viac ako 120 miliónov publikovaných patentových dokumentov a milióny odborných publikácií. To všetko je stav techniky, ktorý potenciálne znamená riziko vo vzťahu k výsledkom výskumu a ich priemyselno-právnej ochrane patentovou prihláškou, pretože niektoré informácie môžu byť prekážkou novosti a nepatentovateľnosti vynálezu. Rešerš na stav techniky môže zabrániť plytvaniu financií na výskum, prípadne na podanie patentovej prihlášky. Okrem toho, výsledky patentovej rešerše na stav techniky slúžia ako podklad pre evaluáciu technického riešenia v procese transferu technológií.

Rešerš na ochranné známky

Rešeršou na ochranné známky zisťujeme či prihlasované alebo podobné označenie nie je zapísané pre rovnaké alebo podobné výrobky alebo služby pre iného majiteľa. Na základe výsledkov rešerše môžeme určiť či niekto používa zhodné alebo podobné označenie výrobkov alebo služieb. Okrem toho nám výsledky rešerše môžu pomôcť pri určovaní konkurencie, alebo ich môžeme využiť pri mapovaní trhu.

V prípade rešerší na ochranné známky sa používajú najmä databázy TMView, Global Brand a národné databázy ochranných známok.

Rešerš na dizajny

Dizajnom sa chráni vonkajší vzhľad výrobku, tvar, estetická hodnota výrobku. Všeobecne platí, že všetko čo je jedinečné svojím tvarom, má predpoklad byť registrovaným dizajnom. Rešeršou na dizajny zisťujeme či prihlasovaný dizajn spĺňa znaky novosti. Na základe výsledkov rešerše môžeme teda určiť či navrhovaný/prihlasovaný dizajn spĺňa toto kritérium.

V prípade rešerší na dizajny sa používajú najmä databázy Designview, Hague Express a národné databázy dizajnov.

V prípadne záujmu o služby strediska PATLIB kontaktujte našich pracovníkov tu

Celý článok vrátane poznámok pod čiarou a vysvetliviek si môžete prečítať tu

 

Tit.foto: pixabay

 

Naspäť
Pridať komentár