DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A JEHO OCHRANA

22. 10. 2021, Olga Števková, redakcia

 DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A JEHO OCHRANA

Duševné vlastníctvo je výsledkom ľudskej tvorivosti a vynaliezavosti. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Produkty ľudskej kreativity spoločne označujeme názvom predmety duševného vlastníctva. Čo si ale predstavujeme pod pojmom duševné vlastníctvo a ako je ho možné najlepšie ochrániť?

 

Na to, aby ste vedeli najlepšie ochrániť svoj vynález či dielo je dôležité poznať základné delenie duševného vlastníctva.

Priemyselné vlastníctvo a autorské právo

Duševné vlastníctvo rozdeľujeme do dvoch základných skupín. Prvú skupinu tvorí priemyselné vlastníctvo, ktoré zahŕňa vynálezy, technické riešenia a dizajny. Tieto sú chránené právami na výsledky tvorivej duševnej činnosti, akými sú patenty, úžitkové vzory a dizajny. K predmetom priemyselného vlastníctva patria aj ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia výrobkov, ktoré sú chránené právami na označenie.

Druhou kategóriou duševného vlastníctva je autorské právo a práva s ním súvisiace. Autorské právo chráni záujmy autorov literárnych, hudobných a iných umeleckých diel (napríklad obrazov, sôch a podobne). Medzi autorské diela sú zaraďované aj filmy, architektonické diela, mapy, technické výkresy. Autorské právo chráni aj počítačové programy a niektoré druhy databáz.

Práva súvisiace s autorským právom poskytujú ochranu výkonným umelcom, výrobcom zvukových a obrazových záznamov, televíznym a rozhlasovým vysielateľom.

Právo priemyselného vlastníctva aj autorské právo zaručuje tvorcom exkluzívne nároky na používanie výsledkov vynálezov a autorských diel.

Stredisko PATLIB a ochrana duševného vlastníctva

Nie je tajomstvom, že mať registrovanú ochrannú známku alebo zapísaný dizajn predstavuje nielen konkurenčnú výhodu, ako i to, že s ochranou duševného vlastníctva sa spájajú príslušné finančné náklady. Vďaka súčasnej iniciatíve Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v kombinácii so službami Strediska patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) môžete výdavky na ochranu výrazne znížiť. Bezplatne získate potrebný prehľad – rešerš a na poplatkoch ušetríte polovicu.

„Nikdy nebol lepší čas na ochranu vášho označenia alebo dizajnu, hovoríme aktuálne záujemcom, ktorí tieto možnosti zvažujú,“ uvádza Lenka Bednárová, vedúca Oddelenia informačnej podpory transferu technológií v CVTI SR.

Ako ďalej konkretizuje, Úrad priemyselného vlastníctva SR v súčasnosti poskytuje poukazy na duševné vlastníctvo. Na poplatkoch za prihlášky ochranných známok a dizajnu môžu malé a stredné podniky ušetriť až polovicu. Aktivita vychádza z iniciatívy Úrady Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Poukazy sú v hodnote až do výšky 1500 eur.

Dodáva však, že v prvom rade je potrebné vedieť, ktoré označenia či dizajny sa oplatí ochrániť. A tu prichádzajú na rad služby Strediska patentových informácií PATLIB CVTI SR.

„Záujemcom radi poskytneme v tomto smere odbornú konzultáciu. Čo je však podstatnejšie, v rámci bezplatných služieb nášho strediska PATLIB, vypracujeme rešerš na ochrannú známku alebo dizajn. Výsledok rešerše žiadateľovi povie, či je jeho duševné vlastníctvo jedinečné, a poplatky za ochranu tak budú investované vhodne,“ dodáva Bednárová.

Podrobnejšie o aktuálnych možnostiach informuje oficiálna webová stránka PATLIB.

Získajte a ušetrite. Ochrániť duševné vlastníctvo je aktuálne aj finančne výhodné.

 

Naspäť
Pridať komentár