FONDY DEPOZITNÝCH KNIŽNÍC A NORIEM V ODBORE TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

24. 09. 2021, Olga Števková

FONDY DEPOZITNÝCH KNIŽNÍC A NORIEM V ODBORE TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Centrum vedecko- technických informácií SR (ďalej CVTI SR) poskytuje bádateľom rozsiahle možnosti ako sa dostať k inak ťažšie dostupným publikáciám či dokumentom. V krátkom sumári vám predostrieme možnosti štúdia  v súvislosti s Odborom transferu technológií.

  

 

Tento odbor a oddelenie pre informačnú podporu transferu technológií popri činnosti Strediska patentových informácií PATLIB  a sprístupňuje verejnosti špecializované služby a fondy  Depozitných knižníc WIPO, OECD a fondy noriem. Pôsobí tu aj Európske dokumentačné centrum.

Depozitná knižnica OECD

Štatút Depozitnej knižnice OECD získalo CVTI SR v roku 2001. Poslaním DK OECD je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a ďalších informačných zdrojov OECD. Dokumenty Depozitnej knižnice OECD predstavujú vysoko špecializované štúdie a analýzy odrážajúce aktuálny medzinárodný vývoj a zmeny v oblasti ekonomiky, hospodárstva, sociálnych a politických vecí. Fond obsahuje monografie, výročné správy, štúdie, konferenčné materiály, štatistické prehľady, periodiká a ďalšie dokumenty v anglickom jazyku sprístupňované formou prezenčných výpožičiek. Prostredníctvom online knižnice OECD - OECD iLibrary zabezpečujú pracovníci prístup k najnovším publikáciám OECD

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) získalo na základe odporučenia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky štatút Depozitnej knižnice WIPO v rámci Programu depozitných knižníc Svetovej organizácie duševného vlastníctva – World Intellectual Property Organization (WIPO) so sídlom v Ženeve. Na základe Memoranda o porozumení medzi WIPO a CVTI SR, ktorým sa zriaďuje Depozitná knižnica WIPO, získava po jednom exemplári zo všetkých nových publikácií WIPO: monografie,  správy,  periodiká,  elektronické dokumenty na nosičoch CD a DVD.

CVTI SR zároveň musí zabezpečiť spracovanie, uchovávanie, využívanie a sprístupňovanie týchto dokumentov pre potreby používateľov.

Depozitná knižnica WIPO v CVTI SR tak prispieva k šíreniu informácií o duševnom vlastníctve na Slovensku.

Európske dokumentačné centrum

Európske dokumentačné centrum (EDC) pôsobí v Centre VTI SR na základe štatútu Európskej komisie z marca 2006, ktorým došlo k transformácii dovtedajšej Depozitnej knižnice EÚ (štatút z novembra 2001) na EDC. Je súčasťou informačnej siete EUROPE DIRECT, zriadenej Európskou komisiou. Sieť združuje informačné centrá sprístupňujúce informácie o EÚ širokej verejnosti a podporuje výskum, výučbu a štúdium otázok európskej integrácie vo výskumných ústavoch a na vysokých školách.

Fondy noriem

Fondy noriem sú k dispozícii v tlačenej a v elektronickej verzii na CD: česko-slovenské (ČSN do roku 1992), slovenské (STN od roku 1993, odborové normy do roku 1994),európske a medzinárodné normy, rakúske (ÖNORM,ÖVE od roku 1991).

Prostredníctvom prístupu k STN – Online poskytujú zamestnanci možnosť štúdia všetkých platných aj neplatných noriem, ktoré sú v sústave slovenských noriem, v slovenskom a anglickom jazyku. Fondy Depozitných knižníc a fond noriem sú umiestnené v priestoroch všeobecnej študovne CVTI SR.

 

Naspäť
Pridať komentár