JADROVÁ ENERGIA A PRÍKLADNÝ TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

14. 07. 2021, Martin Karlík

JADROVÁ ENERGIA A PRÍKLADNÝ TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

Zhodnocovanie nových poznatkov, know-how, technických riešení vyplývajúcich z výskumu pri ich transfére do praxe je cieľom, ktorému sa darí dosiahnuť predovšetkým vďaka vytvoreniu univerzitných spin-off firiem. To je filozofia projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) realizovaná prostredníctvom dcérskej spoločnosti Scientific s. r. o. Príkladom môže byť aj nádejná spolupráca so spoločnosťou B&J NUCLEAR s. r. o.

Vytváranie univerzitných spin-off spoločností na Slovensku je veľmi dôležité. Vieme to i z mnohých príkladov zo zahraničia, kde v tejto oblasti výrazne napredujú. Slovenská technická univerzita chce na tento trend určite nadviazať pomocou svojej  spoločnosti STU Scientific, s. r. o. „Tá vo svojej podstate napomáha v kľúčovej oblasti pre poznatkovú ekonomiku a spoločnosť – v transfere technológií a ich využití v praxi. Tým sa stáva jadrom kľúčového procesu pre zavádzanie znalostnej spoločnosti na Slovensku a priamo prispieva k stimulácii regionálneho ekonomického rozvoja a k zvyšovaniu konkurencieschopnosti hospodárstva,“ povedal Milan Belko, konateľ spoločnosti STU Scientific s. r. o.

Spin-off projekt

Ako ďalej doplnil, počas svojej existencie od roku 2008  STU Scientific, s. r. o. prispela k založeniu ôsmich spin-off spoločností. „Z pohľadu právnej formy to boli vo väčšine prípadov spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.), jedna spoločnosť patrila do kategórie jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a),“ uviedol Belko.

Spolupráca so spoločnosťou B&J NUCLEAR s. r. o. má však isté špecifiká. Na rozdiel od iných spin-off spoločností došlo k obchodnému prepojeniu formou navýšenia základného imania už existujúcej spoločnosti. 

„Ako aj v prípade ostatných univerzitných spin-off spoločností, tak aj v tom prípade sa výkon akcionárskych práv STU Scientific, s. r. o. realizuje hlavne prostredníctvom valných zhromaždení a v tomto konkrétnom prípade aj účasťou jedného zástupcu v dozornej rade spoločnosti,“ vysvetlil Belko.

Výhody spolupráce s STU    

Z pohľadu univerzity bolo cieľom majetkového vstupu do spoločnosti vytvoriť vhodnejšie podmienky pre efektívnejší technologický transfer z prostredia výskumnej inštitúcie do hospodárskej praxe. „Širšej akademickej obci sa týmto spôsobom poskytnú bezprostredné možnosti zúčastňovať sa na aktivitách hospodárskeho subjektu. V prvom rade pracovníkom príslušného ústavu, ale zároveň aj pracovníkom fakulty, resp. univerzity. Samozrejme aj študentom a doktorandom. V rámci vzájomnej spolupráce sa očakáva, napr. aj aktívnejšie vyhlasovanie tém diplomových a doktorandských prác, pričom výsledky riešenia by mali mať potenciál rýchleho využitia v praxi.“

„Pôvodní zakladatelia spoločnosti očakávajú, že spolupráca a prepojenie so spoločnosťou STU Scientific, s. r. o., ktorá v podstate reprezentuje univerzitu ako celok, bude vzhľadom na jej postavenie v spoločnosti, technické možnosti a riešiteľské kapacity vybraných výskumníkov ďalším impulzom  pre získavanie nových projektov v oblasti jadrovej energetiky,“ dodal Belko.

Spin-off s kórejskými skúsenosťami

Táto veľmi dôležitá spolupráca v rámci spin-offu sa rodila postupne. V čase keď Jakub Lüley s kolegami zakladal spoločnosť B&J NUCLEAR s. r. o.  bol ešte doktorandom na Slovenskej technickej univerzite. „Väčšia časť našich dizertačných prác bola založená  na vedomostiach a skúsenostiach nadobudnutých v rámci spolupráce s Kórejským výskumným inštitútom pre atómovú energiu. Postupne ako sme končili so štúdiom, tak sa nám podarilo etablovať aj v rámci Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva, kde doteraz paralelne pôsobíme. Spoločnosť sme využívali prevažne na projekty, kde sa vyžadoval dynamicky prístup a veľmi dôležitá vec, a to ISO certifikát, čo by v prostredí STU bolo ťažké dosiahnuť,“ vysvetlil Jakub Lüley, ktorý je v súčasnosti výkonným manažérom spoločnosti.

 

Viac sa dočítate na webstránke časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin

https://ttb.sk/clanky/jadrova-energia-a-prikladny-transfer-poznatkov/

Naspäť
Pridať komentár