VYNÁLEZ KAPSULOVOVÉHO ENDOSKOPU ZÍSKAL SLOVENSKÝ PATENT

28. 06. 2021, Martin Karlík, Želmíra Gerová

VYNÁLEZ KAPSULOVOVÉHO ENDOSKOPU ZÍSKAL SLOVENSKÝ PATENT

Slovenským patentom sa môže pýšiť unikátny vynález prehĺtacieho kapsulového endoskopu. Je výsledkom úspešnej spolupráce  optika profesora Ivana Martinčeka z Katedry fyziky Žilinskej univerzity v Žiline a spolupôvodcu lekára MUDr. Petra Bánovčina, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave. Na podrobnosti získania patentu a aj na ďalšie využitie vynálezu sme sa spýtali vedúcej Centra pre transfer technológií UNIZA Andrey Čorejovej a profesora Martinčeka.

Ako vnímate udelenie patentu pre kapsulový endoskop?

Pre samotného pôvodcu je to ohodnotenie výsledku jeho výskumu, snaženia a bádania. Zároveň je to úspešné zavŕšenie procesu ochrany výsledku výskumu a vývoja. Patent je špecifický v tom, že je záverom úspešnej spolupráce dvoch univerzít a spolupôvodcov, kde jeden je vedec  ̶  optik a druhý je praktik – lekár. Je to zároveň výzva z pohľadu jeho komercializácie, nakoľko naše univerzity nemajú postačujúce vybavenie, kontakty a financie na klinické testovanie predmetného vynálezu. V tomto bode sme potrebovali pomoc, a tú sme požiadali CVTI SR, ktoré sa nám snaží celý čas pomáhať a proces ochrany a komercializácie úspešne aj realizovať.

Ochrana a komercializácia tohto typu vynálezu bola pre našich pôvodcov, ich pracoviská a rovnako aj pre CTT UNIZA a CTT UK výzvou. Naučili sme sa, ako sa postupuje v prípade ochrany a prípadnej komercializácie zdravotnej pomôcky, aké sú nároky na jej prototyp, jeho stupeň TRL (Technology Readiness Level, slovenský preklad „úroveň pripravenosti technológie“), aby vôbec partneri z praxe začali o danom vynáleze uvažovať.

Ako dlho tento proces trval, s kým všetkým ste počas neho spolupracovali?

Proces ochrany vynálezu „Prehĺtací kapsulový endoskop“ prebiehal v súlade s internou smernicou UNIZA č. 133/2015 o nakladaní s duševným vlastníctvom v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline.

Vývoj Prehĺtacieho kapsulového endoskopu začal v roku 2017, kedy bolo prvýkrát na Centrum pre transfer technológií UNIZA (ďalej aj ako CTT UNIZA) podané zo strany pôvodcu Oznámenie o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva s pracovným názvom „Prehĺtací kapsulový endoskop na zobrazovanie hornej časti tráviacej trubice“. CTT UNIZA následne požiadalo o spoluprácu Centrum transferu technológií pri CVTI SR (ďalej CTT CVTI SR), nakoľko predmet vynálezu spadal do oblasti medicínskych pomôcok, kde je potrebné dôsledné posúdenie jeho novosti a možnosti uplatnenia na trhu aj vo väzbe na bezpečnosť použitých materiálov.

Počas celého procesu ochrany bolo potrebné zo strany UNIZA spolupracovať a komunikovať aj so zamestnávateľom spolupôvodcu MUDr. Petra Bánovčina, PhD., konkrétne s Univerzitou Komenského, Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine, ktorú v komunikácii zastupovalo Centrum pre transfer technológií UK (ďalej aj ako UK).

Vzhľadom na charakter predmetného vynálezu a potenciál jeho uplatnenia v praxi, ako aj predošlej spolupráce, oslovila UNIZA opätovne Centrum transferu technológií pri CVTI SR, aby sa aktívne zapojilo do procesu ochrany predmetného vynálezu. V úvode tejto spolupráce pripravili  prostredníctvom svojich expertov návrh znenia  Zmluvy o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k predmetu priemyselného vlastníctva. UNIZA a UK uzavreli túto zmluvu 24. 10. 2018. Spolumajiteľské podiely boli rozdelené rovným dielom, každá univerzita má 50 % majetkový podiel.

Prostredníctvom CTT CVTI SR bol následne vybraný patentový zástupca, ktorého úlohou bolo pripraviť národnú patentovú prihlášku. Patentový zástupca počas práce na predmetnej patentovej prihláške odporučil podanie aj prihlášky dizajnu Spoločenstva, ktorého predmetom by bola ochrana samotného tvaru Prehĺtacieho kapsulového endoskopu. Po dohode s druhým spolumajiteľom (UK), UNIZA a UK odsúhlasili spoločne podanie aj prihlášky dizajnu Spoločenstva.

Počas procesu konania o národnej patentovej prihláške pokračoval naďalej výskum a praktické skúšky Prehĺtacieho kapsulového endoskopu. Na základe identifikovaného komerčného a spoločenského potenciálu tohto vynálezu bolo pristúpené k jeho medzinárodnej ochrane formou podania PCT prihlášky. PCT prihláška PCT/IB2019/059604 bola podaná 8. 11. 2019.  Prihláška bola publikovaná dňa 22. 5. 2020 pod číslom WO 2020/099997. Podanie PCT prihlášky, ako aj súvisiace služby patentového zástupcu financovalo CVTI SR zo zdrojov Patentového fondu Združenia Národného centra transferu technológií SR, ako aj ďalších zdrojov CVTI SR. Použitie prostriedkov Patentového fondu Národného centra transferu technológií SR na úhradu správnych poplatkov bolo schválené príslušnou odbornou komisiou. Rovnaký postup bol použitý aj pri hradení správnych poplatkov a nákladov na patentové zastúpenie pri vstupe do národnej fázy konania, konkrétne EuroPCT.

Je možné už teraz endoskop vyskúšať v praxi na nejakom gastroenterologickom pracovisku?

Aby bolo možné náš vynález používať ako zdravotnú pomôcku na tomto type pracoviska, je potrebné mať za sebou rozsiahle testovanie, schválenie príslušnými úradmi, overenie vhodnosti materiálov, certifikáciu a podobne. Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že náš prototyp ešte nie je v tomto štádiu vývoja. V súčasnosti ho bežní ľudia nemajú teda ešte šancu „okúsiť“ v praxi. Na základe výsledkov prvotného testovania, vidíme potenciál tohto vynálezu pri skríningu určitého typu ochorení pažeráka, napríklad pri diagnostike varixov pažeráka. Vzhľadom na konštrukciu nášho vynálezu a doterajšie praktické skúsenosti je možné konštatovať, že je ľahšie aplikovateľný a pre pacienta je týmto vyšetrenie menej zaťažujúce.

Technológia kapsulového endoskopu bola predstavená verejnosti minulý rok v októbri na konferencii Cooperation Innovation Technology Transfer 2020 (ďalej len „COINTT“). Odprezentoval ju profesor van Martinček. Túto prezentáciu je možné opakovane vidieť na coint.sk/galeria/ (Live Stream 1 – 20. 10. 2020, tretie od konca). Dočítať sa o nej viac je možné aj v Zborníku odborných príspevkov z konferencie COINTT 2020, ktorý je možné stiahnuť na cointt.sk/zbornik/.

 

Naspäť
Pridať komentár