Centrum transferu technológií ako ústredný bod prvého kontaktu pre úspešnú spoluprácu

14. 06. 2021, Mária Pospíšilová

Centrum transferu technológií ako ústredný bod prvého kontaktu pre úspešnú spoluprácu

Centrum transferu technológií (CTT) je špecializované pracovisko, ktoré spravidla vzniká pri vedeckovýskumnej či akademickej inštitúcii. CTT CVTI SR sa venuje systematickej podpore vzniku lokálnych centier transferu technológií (CTT) pri jednotlivých verejných vedecko-výskumných inštitúciách (VVI). Úlohou CTT je poskytovanie informácií a služieb potrebných pre ochranu duševného vlastníctva a jeho komercializáciu, teda transfer technológií a inovácií. Aké informácie a služby to sú a aké procesy sa za nimi skrývajú priblížil v rozhovore Ing. Silvester Sališ – odborný pracovník Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR).

„Základnou agendou CTT pri našich slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúciách (vysoké školy, SAV, rezortné výskumné ústavy) je prijímanie nahlásení o vzniku duševného vlastníctva od zamestnancov – vedcov, zabezpečenie evaluácie či rešerše k takémuto nahláseniu, následne zabezpečenie vypracovania prihlášky, ak si zamestnávateľ uplatní právo na riešenie a nakoniec administrácia odmeny pre zamestnanca súvisiaca s duševným vlastníctvom.“ začína rozprávanie S. Sališ. Vysvetľuje, že za každým zo spomenutých krokov sa skrýva súbor ďalších súvisiacich činností, pričom od nahlásenia vzniku nového duševného vlastníctva beží zákonná lehota na uplatnenie si práva zamestnávateľa v trvaní tri mesiace. Súbežne mávajú CTT nahlásených viacero prípadov, preto ich agenda vyžaduje dôsledné sledovanie času a dobrý time management.

KOMERCIALIZÁCIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A SPOLUPRÁCA

CTT však okrem komunikácie s vedcami v rámci inštitúcie a riešenia vnútorných procesov zabezpečuje aj komunikáciu so záujemcami o komercializáciu a spoluprácu. „CTT má relatívne dobrý prehľad o tom, aké výskumné projekty sa realizujú v rámci ich inštitúcie, a preto je ideálnym miestom prvého kontaktu pre firmy, ktoré majú záujem o spoluprácu v rámci výskumu s vedeckovýskumnou či akademickou inštitúciou.“ Ďalej S. Sališ približuje konkrétny príklad z praxe, kedy firma identifikovala vlastný problém a zistila, že jeho riešenie by mohla pokryť spolupráca s vedeckovýskumnou inštitúciou. Nemali však prehľad o tom, kde všade pracujú s ich problematikou a nemali kapacity na zisťovanie informácií po vlastnej línii. „Táto firma sa obrátila na nás – CTT CVTI SR a ocitli sa vzhľadom na ich situáciu na správnom mieste.“ hovorí S. Sališ s úsmevom. „V rámci pracovnej agendy CTT CVTI SR náš tím takmer na dennej báze spolupracuje s lokálnymi CTT, preto máme veľmi dobrý rámcový prehľad o riešených projektoch a výskumných tímoch na jednotlivých vedeckovýskumných inštitúciách. Vieme tiež v krátkom čase sprostredkovať požadované špecifické informácie.“ Nasledovalo oslovenie relevantných CTT s požiadavkou klienta firmy na spoluprácu, CTT preverili voľné kapacity ich vedeckých tímov a po sumarizácií odpovedí sa klientovi poskytli kontakty na možných budúcich výskumných partnerov. Ani tu pomoc CTT či CTT CVTI SR smerom k firmám ešte nekončí. „Lokálne CTT vie pomôcť s rôznymi typmi zmlúv – od spolupráce až po licencovanie duševného vlastníctva. Ak nevedia zabezpečiť zmluvu svojpomocne, vieme takúto zmluvu zabezpečiť v CTT CVTI SR a v prípade záujmu sa tiež vieme zúčastniť na rokovaniach ohľadom budúcej spolupráce alebo aj priamo obchodných jednaní v rámci komercializácie duševného vlastníctva.

ABSENCIA PLNOHODNOTNÉHO CENTRA TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Podľa slov S. Sališa zatiaľ nemá každá vedeckovýskumná či akademická inštitúcia na Slovensku zriadené vlastné, prípadne plnohodnotné CTT. V takomto prípade nemusí byť znevýhodnená, pretože môže využívať na pokrytie potrieb súvisiacich s transferom technológií expertné podporné služby poskytované CTT CVTI SR. „Okrem poskytovania komplexných služieb sme tiež schopní v prípade záujmu poskytnúť komplexné informácie o problematike duševného vlastníctva, kedy sa vedci či budúci pracovníci CTT formou prednášky dozvedia kľúčové informácie dôležité pre budúcu úspešnú komercializáciu vedeckých výstupov. Vieme tiež podrobnejšie zaškoliť záujemcov o túto problematiku a pripraviť ich na stretnutie s komerčným svetom.“

Podľa jeho slov „Partnera pre spoluprácu z vedeckovýskumnej a akademickej sféry si firmy samozrejme vedia nájsť sami. Osloviť v tejto veci CTT CVTI SR, aby bezplatne vyriešili túto úlohu im ušetrí čas. A čas sú predsa peniaze, “ dodal Sališ.

 

Naspäť
Pridať komentár