Súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2021 je otvorená

06. 05. 2021, Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD.

Súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2021 je otvorená

Súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGÍ NA SLOVENSKU 2021 je otvorená

V roku 2021 Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo v poradí už 9. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU.

Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov, motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií.

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Súťaží sa v troch kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor/Inovátorka
  • Počin v oblasti transferu technológií

Súťažné kategórie

Kategória INOVÁCIA je určená pre originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky (technológie) vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Ocenenie získa: pôvodca/pôvodkyňa, alebo pôvodcovský kolektív.

Kategória INOVÁTOR/INOVÁTORKA je určená pre nominácie osôb (pôvodcov/pôvodkyne) alebo pôvodcovských kolektívov s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie. Ocenenie získa: pôvodca/pôvodkyňa, alebo pôvodcovský kolektív.

Do kategórie POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ je možné nominovať počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku, alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie, či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií. Ocenenie získa: osoba/kolektív alebo organizačná jednotka verejnej vedeckovýskumnej inštitúcie zodpovedná za transfer technológií.

Nominácie do súťaže môžu nahlasovať:

  • jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií
  • centrá pre transfer technológií (prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe)
  • Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR)

Do súťaže je možné nominovať výsledky výskumu a vývoja (podľa kategórií), ktorých vznik bol zamestnávateľovi nahlásený v období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021.

Nominácie prijímame do 31. augusta 2021. Nahlasovanie prebieha elektronicky prostredníctvom formulára, zverejneného na portáli NPTT, zaslaním na príslušné CTT, alebo priamo vyhlasovateľovi na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk (veľkosť zasielaného e-mailu nesmie presiahnuť 5 MB).

Upozornenie: Do súťaže je možné zaradiť len také nominácie, ktoré budú doručené s udeleným písomným súhlasom  so spracúvaním osobných údajov nominovaných (scan), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou formulára nominácie.

Úspešné ročníky

Doterajšie ročníky priniesli celkom 21 víťazov. Za všetkých víťazov spomenieme minuloročných:

V kategórii INOVÁCIA – „Spôsob výroby pufovaných produktov so zníženým obsahom akrylamidu“ z Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum) v spolupráci s Celpo, s.r.o. Táto technológia  vďaka špeciálnemu spôsobu ošetrenia cereálnych múk určených pre výrobu pufovaných výrobkov, znížuje obsah nebezpečnej potenciálne karcinogénnej látky akrylamid a to o 50 až 99 %.

V kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA – prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. (Katedra zvárania a spájania materiálov, MTF so sídlom v Trnave, STU). Ocenenie získal za dlhoročný výskum v oblasti mäkkých spájok s veľkým komerčným potenciálom.

 V kategórii POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ – „IMPULZ CORONA STU“. Projekt vnikol na STU a je platformou zdieľaného výskumno-vývojového priestoru pre študentov, pedagógov a vedcov Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej Akadémie Vied, ktorý podporuje kreativitu a interdisciplinárnu spoluprácu riešiteľov.

Už teraz sa tešíme na ďalších víťazov. Informácie o všetkých doterajších víťazoch ako aj štatút súťaže sa nachádzajú na portáli NPTT.

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2021 a odovzdanie cien sa už tradične uskutoční počas konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 (COINTT 2021), ktorá sa bude konať 19. – 21. októbra 2021 (viac informácií o podujatí COINTT 2021 získate TU).  

Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II - NITT SK  II.

Naspäť
Pridať komentár