Ako sa vyhnúť situácií " Sám sebe katom"

Vo všeobecnosti sa hovorí, že neznalosť zákona  neospravedlňuje. Veľmi často  sú situácie, že sami sme si zavinili niektoré nepríjemnosti, finančné pokuty, stratu práv a pod. Stačilo málo úsilia a času a všetko mohlo byť ináč, ale je už neskoro. Situácie tohto druhu  sa často vyskytujú aj v oblasti ochrany predmetov priemyselného vlastníctva. Pokúsime sa teraz na konkrétnych príkladoch trochu poučiť.

Patenty:  Litera zákona hovorí, že patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú  vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. To znamená, že najprv je potrebné podať prihlášku vynálezu na príslušný Úrad (patentovú prihlášku) a až potom to publikovať na verejnosti alebo odprednášať na konferencii.  Pri obchodných rokovaniach je potrebné situáciu ošetriť zmluvou o mlčanlivosti. Ak chceme riešenie prihlásiť do zahraničia, je potrebné dbať na 12 mesačnú lehotu od prvého prihlásenia - podania.

Úžitkové vzory: Platia tie isté pravidlá ako pri patente.  Je tam jediná výnimka, a to, že sa môže 6 mesiacov dopredu pred prihlásením riešenie zverejniť. Nie každý štát má uzákonený inštitút „úžitkového vzoru“. Doporučuje sa dopredu si to zistiť.

Dizajn : Dizajn je spôsobilý na ochranu ak je nový a má osobitý charakter. Pozor, aj tu sa robí prieskum na novosť. Veľmi často sa stávajú prípady, že výrobok s novým dizajnom sa pustí na trh a až potom sa podáva prihláška dizajnu . V takom prípade si ho výrobca sám vopred uverejnil.

Ochranné známky :  Sú to označenia, ktoré sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Na rozdiel od predchádzajúcich predmetov priemyselného vlastníctva pri ochranných známkach môžeme označenie používať v praxi aj niekoľko rokov a potom to prihlásiť ako prihlášku ochrannej známky. Práve „používanie“ označenia na tovaroch alebo službách je veľmi dôležité.  Keď zapísanú ochrannú známku majiteľ  nepoužíva nepretržite za obdobie 5 rokov, môže ju konkurencia napadnúť a zrušiť.

Takže sa vyplatí byť pozorný a venovať trochu viac času  pri ochrane svojho duševného vlastníctva.

Informácie tohto druhu môžete nájsť na internetových stránkach www.nptt.sk  a www.upv.sk. Pozývame Vás aj na odborné semináre, ktoré organizuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v rámci projektu NITT SK.

27.1.2014, Darina Kylianova

Naspäť
Pridať komentár