Ako sa vyhnúť situácií " Sám sebe katom"

27. 01. 2014, Darina Kylianova

Vo všeobecnosti sa hovorí, že neznalosť zákona  neospravedlňuje. Veľmi často  sú situácie, že sami sme si zavinili niektoré nepríjemnosti, finančné pokuty, stratu práv a pod. Stačilo málo úsilia a času a všetko mohlo byť ináč, ale je už neskoro. Situácie tohto druhu  sa často vyskytujú aj v oblasti ochrany predmetov priemyselného vlastníctva. Pokúsime sa teraz na konkrétnych príkladoch trochu poučiť.

Patenty:  Litera zákona hovorí, že patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú  vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. To znamená, že najprv je potrebné podať prihlášku vynálezu na príslušný Úrad (patentovú prihlášku) a až potom to publikovať na verejnosti alebo odprednášať na konferencii.  Pri obchodných rokovaniach je potrebné situáciu ošetriť zmluvou o mlčanlivosti. Ak chceme riešenie prihlásiť do zahraničia, je potrebné dbať na 12 mesačnú lehotu od prvého prihlásenia - podania.

Úžitkové vzory: Platia tie isté pravidlá ako pri patente.  Je tam jediná výnimka, a to, že sa môže 6 mesiacov dopredu pred prihlásením riešenie zverejniť. Nie každý štát má uzákonený inštitút „úžitkového vzoru“. Doporučuje sa dopredu si to zistiť.

Dizajn : Dizajn je spôsobilý na ochranu ak je nový a má osobitý charakter. Pozor, aj tu sa robí prieskum na novosť. Veľmi často sa stávajú prípady, že výrobok s novým dizajnom sa pustí na trh a až potom sa podáva prihláška dizajnu . V takom prípade si ho výrobca sám vopred uverejnil.

Ochranné známky :  Sú to označenia, ktoré sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Na rozdiel od predchádzajúcich predmetov priemyselného vlastníctva pri ochranných známkach môžeme označenie používať v praxi aj niekoľko rokov a potom to prihlásiť ako prihlášku ochrannej známky. Práve „používanie“ označenia na tovaroch alebo službách je veľmi dôležité.  Keď zapísanú ochrannú známku majiteľ  nepoužíva nepretržite za obdobie 5 rokov, môže ju konkurencia napadnúť a zrušiť.

Takže sa vyplatí byť pozorný a venovať trochu viac času  pri ochrane svojho duševného vlastníctva.

Informácie tohto druhu môžete nájsť na internetových stránkach www.nptt.sk  a www.upv.sk. Pozývame Vás aj na odborné semináre, ktoré organizuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v rámci projektu NITT SK.

Naspäť
Pridať komentár