Nepodceňujme stratégiu pri prihlasovaní predmetov priemyselného vlastníctva

15. 10. 2013, Darina Kylianova

Na Slovensku sa ešte stále boríme s tým, že právne povedomie o priemyselnoprávnej ochrane je nízke. A tak sa stáva, že aj keď niektorá slovenská firma má záujem niečo si chrániť, ide na to zhurta, neprofesionálne. Nevenujeme tomu náležitú pozornosť. Aj tu platí porekadlo: dvakrát meraj a raz strihaj. Je pravda, že niekedy nás tlačí čas - aby nás niekto nepredbehol a podobne. Lenže dôsledky tohto naháňania nás veľmi často dobehnú a sú z toho len škody. Preto je veľmi dôležité predtým ako niečo prihlásime na Úrade priemyselného vlastníctva SR, pozrieť sa na to zo širšieho hľadiska, urobiť si plán, určiť si jednotlivé kroky postupu, urobiť si pre nás vyhovujúcu stratégiu.

Stratégia závisí od typu predmetu priemyselného vlastníctva.

Patenty: Patria medzi najzložitejšie, ale najcennejšie typy ochrany. Je potrebné si najprv urobiť rešerš na stav techniky a prieskum trhu. Rešerš kvôli tomu, aby sme sa nezaoberali tým čo je už známe a publikované a prieskum trhu , aby sme nevyvíjali niečo  o čo už nie je záujem, kde je už trh nasýtený. Je potrebné si uvedomiť, že patent musí mať svetovú novosť, nestačí len na Slovensku. Veľmi často sa stretávame s tým, že pôvodcovia ešte pred podaním patentovej prihlášky sami (z neznalosti veci) zverejnia, publikujú alebo prednesú na konferencií  podrobnosti o svojej technológií. Je dôležité si uvedomiť, že je potrebné najprv podať prihlášku a až potom o tom rozprávať. Ďalej je potrebné zvážiť, kde sa bude vynález využívať. Bude stačiť ochrana na území  Slovenska, alebo budeme naše výrobky vyvážať a obchodovať s nimi aj v iných štátoch? Podľa toho volíme vhodnú cestu ochrany.

Úžitkové vzory: Platia tam v podstate tie isté zásady ako pri patentoch, rozdiel je len v dĺžke trvania ochrany. Úžitkový vzor volíme v tých prípadoch kedy ide o oblasti, ktoré rýchlo podliehajú zmenám, napr. počítačová technika, stavebníctvo. Taktiež pri riešeniach s nižším stupňom vynálezcovskej činnosti. Veľmi často sa stáva, že keď neuspejeme s patentom, prejdeme na úžitkový vzor.

Dizajny: V tomto prípade ide o tvar, obrysy výrobku, ktoré je vidieť zvonku. Aj tu platí, že dizajn musí byť nový. Pred prihlásením je potrebné urobiť rešerš a nepustiť výrobok s novým dizajnom skôr, ako je podaná prihláška dizajnu. V opačnom prípade ste vlastne sám sebe katom. Taktiež je dôležité si rozmyslieť kde, na akom teritóriu budem výrobky umiestňovať, t.j. volím domácu alebo aj zahraničnú ochranu.

Ochranné známky: Ide o označenia, ktoré sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Používajú sa najmä medzi podnikateľmi - firmami, kedy napr. jeden výrobok (pivo) vyrába niekoľko firiem, ale každá pod svojou značkou - ochrannou známkou. V tomto prípade neplatí zásada najprv prihlásiť a potom uviesť na trh. Ba práve naopak čím je OZ dlhšie na trhu tým je hodnotnejšia. Samozrejme pred prihlásením označenia na registráciu je potrebné si urobiť rešerš, hlavne zmapovať konkurenciu. Pokiaľ už OZ máme zapísanú, je vhodné ju na svojich výrobkoch alebo v súvislosti so svojimi službami aj používať a archivovať si o tom dokumentáciu. Podobne ako pri ostatných predmetoch priemyselného vlastníctva aj tu je dôležité urobiť dopredu správne rozhodnutie ohľadom teritória ochrany. Je potrebné myslieť aj na budúcnosť, najmä pri zostavovaní zoznamu výrobkov a služieb.

Označenia pôvodu a zemepisné označenia:  V tomto prípade ide o úplne iný typ predmetu priemyselného vlastníctva. Kým v predchádzajúcich prípadoch išlo o výlučné právo, v tomto prípade ide o nevýlučné právo. To znamená, že pokiaľ sú splnené podmienky zákona, môžu byť viacerí užívatelia, nie je možné toto právo previesť, založiť, poskytnúť licenciu. Pred prihlásením prihlášky OP alebo ZO je potrebné si uvedomiť zložitosť prípadu a dobre sa na to pripraviť. Je rozdiel či si prihlasujeme potraviny, víno, alkoholické nápoje alebo priemyselné výrobky, všetko má svoj vlastný režim.

Záver: Z predchádzajúcich krátkych charakteristík jednotlivých premetov priemyselného vlastníctva je zrejme, že ide o problematiku výsostne odbornú. A preto je veľmi dôležité venovať tomu náležitú pozornosť a čas. U nás si nevážime dobre mienené rady, ktoré niekedy sú cennejšie ako len obyčajné vyplnenie prihlasovacieho tlačivá (čo je na papieri to sa počíta). Nepodceňujme odborné služby a poradenstvo,  vypracujme si vhodnú stratégiu, kde zoberieme do úvahy všetky skutočnosti, všetko pre aj proti.

Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci Národného systému podpory transferu technológií poskytuje expertné podporné služby pre zabezpečenie priemyselnoprávnej ochrany duševného vlastníctva a pre zabezpečenie komercializácie duševného vlastníctva. Pre pracovníkov vedeckovýskumných inštitúcií bezplatne ponúka 18 druhov služieb. Stojí za to ich využiť.

Naspäť
Pridať komentár