Rešerš na ochranné známky

Získanie dôkazov o tom, že označenie tovarov alebo služieb (slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované), ktoré chcete chrániť ochrannou známkou, už existuje alebo že je zameniteľné s podobnou už existujúcou a zaregistrovanou ochrannou známkou. Ak taký dôkaz existuje, nie je splnená základná podmienka pre priemyselno-právnu ochranu vášho označenia, t.j. spôsobilosť odlíšiť ho od ostatných označení výrobkov a služieb.

 

Objednať službu