Žiadosť o registráciu podnikateľského subjektu do Národného podnikateľského centra - Regióny

V rámci širokej palety služieb poskytovaných v rámci projektu NPC v regiónoch, CVTI SR zabezpečuje:

  • Prepájanie vedecko-výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov a podporné služby v oblasti nakladania s duševným vlastníctvom v podnikoch (identifikácia, ohodnocovanie, stratégie ochrany) - pre MSP do 3 rokov od založenia
  • FabLab ako externé kapacity Creative points v určených regionálnych lokalitách (nepriama súčasť priestorov NPC) - pre MSP do 3 rokov od založenia

 

Výskum a Inovácie
3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov
3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb
3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Národný projekt NPC v regiónoch
ITMS2014+: 313031I870
Slovak Business Agency
Miletičova 23, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Služby, ktoré môžete v rámci Národného podnikateľského centra využívať sú financované z verejných zdrojov Európskej únie. Nevyhnutnou podmienkou ich čerpania je vykonanie registrácie v súlade so Zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďakujeme za trpezlivosť pri vypĺňaní údajov.

Poskytnutie služieb, na základe schválenej žiadosti je minimálnou pomocou v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.
Základné informácie


Štatutárny zástupca
Kontaktná osoba
Overenie MSP


Čestné vyhlásenia

Prepíšte text do poľa
* povinné polia