Žiadosť o registráciu podnikateľského subjektu do Národného podnikateľského centra v Bratislave

V rámci širokej palety služieb poskytovaných v rámci projektu NPC v regiónoch, CVTI SR zabezpečuje:

  • Prepájanie vedecko-výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov a podporné služby v oblasti nakladania s duševným vlastníctvom v podnikoch (identifikácia, ohodnocovanie, stratégie ochrany)
  • FabLab v NPC – rozšírené, externé kapacity Creative point NPC v Bratislave

 

Výskum a Inovácie
4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
4.1. Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií
4.1.1. Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Národný projekt NPC II – BA kraj
ITMS2014+: 313041I861
Slovak Business Agency
Miletičova 23, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Bratislavský kraj
Služby, ktoré môžete v rámci Národného podnikateľského centra využívať sú financované z verejných zdrojov Európskej únie. Nevyhnutnou podmienkou ich čerpania je vykonanie registrácie v súlade so Zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďakujeme za trpezlivosť pri vypĺňaní údajov.

Poskytnutie služieb, na základe schválenej žiadosti je minimálnou pomocou v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.
Základné informácie


Štatutárny zástupca
Kontaktná osoba
Overenie MSP


Čestné vyhlásenia

Prepíšte text do poľa
* povinné polia