Informácia o spracúvaní osobných údajov

v súvislosti s registráciou na využívanie služieb Strediska patentových informácií (PATLIB)

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s prejaveným záujmom o rešeršné a konzultačné služby Strediska patentových informácií PATLIB, budeme spracúvať  osobné údaje:

 1. a)       kontaktnej osoby (zamestnanca), ktorý v súvislosti s využívaním našich služieb zabezpečuje komunikáciu za inštitúciu/organizáciu (ktorá má záujem o služby alebo je užívateľom služieb) alebo
 2. b)      záujemcu o naše služby (ako potenciálneho zákazníka), resp. užívateľa našich služieb (zákazníka), ak ide o fyzickú osobu.

Osobné údaje v rozsahu registračného formulára: meno a priezvisko, e-mailový kontakt príp. telefonický kontakt, väzba na organizáciu (ak ide o kontaktnú osobu organizácie) získavame priamo od Vás ako dotknutých osôb alebo od organizácie, v ktorej pracujete.

Týmto si Vás dovoľujeme informovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) o spracúvaní Vašich osobných údajov.

 1. Prevádzkovateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava, kontaktné údaje: tel. č. (sekretariát riaditeľa) 02/69 253 102, e- mail: sekretariat@cvtisr.sk, kontakt na pracovisko PATLIB: patlib@cvtisr.sk.
 2. Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@cvtisr.sk
 3. Účely spracúvania:

a)    Registrácia na využívanie služieb Strediska patentových informácií PATLIB
a poskytovanie týchto služieb

Právny základ:

-   predzmluvné a zmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ak ide o registráciu fyzickej osoby (napr. živnostník)

-   oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ak ide o kontaktnú osobu registrovanej firmy/ inštitúcie a to záujem vybaviť požiadavku na registráciu a poskytovať služby zaregistrovanému používateľovi.

Doba uchovávania:

5 rokov po skončení príslušného projektu, v rámci ktorého boli služby poskytnuté:

a)       národný projekt NITT SK II (informácia o dobe realizácie projektu je dostupná na web stránke CVTI SR),

b)      národný projekt NPC II - BA kraj a NPC v regiónoch (informácia o dobe realizácie projektu je dostupná na web stránke CVTI SR),

c)       medzinárodný projekt Enterprise Europe Network (informácia o dobe realizácie projektu je dostupná na web stránke CVTI SR).

Po uplynutí tejto doby bude mať registrovaný používateľ možnosť v lehote 30 dní obnoviť registráciu na ďalšie obdobie podľa aktuálnych možností využívania bezplatných služieb v rámci projektov financovaných z EÚ.

b)    Komunikácia so záujemcami o služby a užívateľmi služieb prostredníctvom ich kontaktných osôb

Právnym základom spracúvania údajov kontaktných osôb je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), a to záujem zabezpečiť efektívnu komunikáciu pri poskytovaní služby (napr. pri nutnosti konzultovať si spresniť požiadavku záujemcu či používateľa).

Doba uchovávania: po dobu trvania registrácie používateľa služieb.

c)    Zasielanie informácií o novinkách, produktoch, službách, podujatiach, súťažiach a iných akciách CVTI

Údaje zaregistrovaných dotknutých osôb budeme na tento účel spracúvať na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa záujem informovať o novinkách v oblasti poskytovaných produktov a služieb.

Doba uchovávania: 5 rokov.

 1. Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie. 

V súlade s čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Príjemcovia osobných údajov: spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok (údaje sa získavajú prostredníctvom formulára na webe). Ak ide o poskytovanie služieb v rámci medzinárodného projektu Enterprise Europe Network, údaje poskytujeme národnému koordinátorovi projektu – spoločnosti B I C Bratislava spol. s r.o., so sídlom: Zochova 5, Bratislava a raz ročne reportujeme Európskej komisii v Bruseli, ktorá je centrálou projektu EEN. V ostatných prípadoch sa iným príjemcom údaje neposkytujú.
 2. Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.
 3. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 4. Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:
 • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné.

 • právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.

 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR.
 1. Dotknuté osoby majú právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.