Podmienky spracovania osobných údajov – kontaktný formulár

V prípade, ak máte pre nás nejaký zaujímavý postreh, námet alebo sa chcete niečo spýtať, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu formulára na účel vybavenia požiadavky dotknutej osoby zadanej prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na webe “Opýtajte sa“.

Údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu (udeleného prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na webe), aby sme Vám mohli odpovedať na podnet/ námet či poskytnúť požadované poradenstvo alebo odpovedať na požiadavku.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa patlib@cvtisr.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaše údaje budeme na tento účel uchovávať po dobu 6 mesiacov.

V prípade, ak prostredníctvom tohto formulára prejavíte záujem o naše služby, Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj na účel získania zákazníka na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť uzatvorenie zmluvy na základe prejaveného záujmu o službu. V takom prípade Vás budeme kontaktovať s odporúčaním zaregistrovať sa na služby Strediska patentových informácií PATLIB. Vaše osobné údaje budeme na tento účel uchovávať len do doby Vášho kontaktovania.

V súlade s čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava, kontaktné údaje: tel. č. (sekretariát riaditeľa) 02 / 69 253 102, e-mail: sekretariat@cvtisr.sk; Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@cvtisr.sk

Príjemcovia osobných údajov: spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok (údaje sa získavajú prostredníctvom formulára na webe); iným príjemcom sa údaje neposkytujú.

Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:

 • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:
  Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR.
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:
  Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné.
 • právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:
  Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:
  Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR.

Dotknuté osoby majú právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.